Kierunek

Informatyka

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Typ studiów: studia II stopnia
Język: polski
Czas trwania: 1,5 roku - 3 semestry
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: magister
Terminy rekrutacji: Rekrutacja trwa 25.07.23 r. - 21.09.23 r.


https://rekrutacja.pm.szczecin.pl/uploads/courses/informatyka.jpg

Rekrutacja trwa od 25.07.23 r. do 21.09.23 r.

 

 

Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, która podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla danego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc – osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia i spełniły warunki formalne.

Kryteria formalne

Do przyjęcia na studia II stopnia na Politechnice Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku.
 
Informator dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej 2023/24
Warunki, tryby i terminy rekrutacji na Politechnice Morskiej 2023_24. P.O. 10 z 2023
Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w r. ak. 2023 PO.20 z 2022

Opis

Program studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka jest skierowany do osób ambitnych, którzy szukają rzetelnej wiedzy z ogromną dawką praktyki i to "praktyki bez zbędnego gadania". Studia mogą podjąć absolwenci studiów inżynierskich na kierunku informatyka lub  pokrewnym.

W ramach studiów, które trwają 1,5 roku (3 semestry) studenci uczestniczą w serii zajęć przedmiotów ogólnych i kierunkowych oraz – od drugiego semestru - w zajęciach ukierunkowanych na praktyczne poznanie wybranego przez siebie modułu specjalnościowego.

Przedmioty ogólne mają m. in. za zadanie rozwinąć w studentach umiejętności „miękkie”. Z tego też powodu pojawia się tu efektywne kierowanie zespołem i projektem. Podejmowane są także tematy z przedsiębiorczości startup-ów i ochrony własności intelektualnej. Moduł języka obcego na poziomie C1 uczy głównie zawodowego słownictwa informatycznego, niezbędnego do pracy przy najnowszych rozwiązaniach software-owych.

Moduł przedmiotów kierunkowych zajmuje się przede wszystkim programowaniem na jeszcze wyższym poziomie niż ten, który dostępny był na studiach inżynierskich. Pojawiają się: cykl zajęć z programowania wieloplatformowego, a także dwa przedmioty: elektronika/Internet Rzeczy oraz sztuczna inteligencja. Przedmioty te mają za zadanie nie tylko wyrównać poziom wiedzy osób kończących wcześniej różne uczelnie, ale także pomóc w wyborze obieralnego modułu przedmiotów specjalnościowych. Liczba godzin wykładowych jest zminimalizowana na rzecz zajęć praktycznych.

Program studiów 2 stopnia na kierunku informatyka

Specjalność

Do wyboru są trzy moduły specjalnościowe:

- programowanie,

- sztuczna inteligencja

- Internet Rzeczy (IoT)

Każdy z tych modułów jest mocno sprofilowany pod kątem przygotowania przyszłych absolwentów do konkretnego zawodu i zawiera w sobie wiele zajęć o charakterze projektowym.

Moduł programowania oferuje studentom wszystko co jest związane z szeroko pojętym programowaniem, od projektowania interfejsów użytkownika, przez kodowanie i kompresje danych, techniki testowania, budowę kompilatorów, przez programowanie w chmurze i techniki optymalizacji kodu oraz co oczywiste, po zarządzanie projektem informatycznym i modelowanie systemów.

Moduł sztucznej inteligencji to wszystko to, co potrzebne jest w budowaniu współczesnych systemów AI. Tematyka zajęć obejmuje takie elementy jak: budowanie systemów decyzyjnych, wykorzystanie sieci neuronowych, głębokie uczenie maszynowe, wykorzystanie chmur obliczeniowych, ale także programowanie robotów, widzenie maszynowe, wykorzystanie systemów rozszerzonej rzeczywistości i systemy rozumujące mowę człowieka. To też eksploracja wiedzy, pozyskiwanie danych z serwisów społecznościowych i wykorzystanie hurtowni danych.

Moduł budowania systemów Internetu Rzeczy łączy elektronikę z programowaniem w sprzęcie. Jest to jedna z najbardziej pożądanych przez pracodawców umiejętności. Studenci poznają techniki kodowania danych, wykorzystania układów reprogramowalnych, projektowania i wdrażania skalowalnych systemów IoT, od inteligentnych ubrań po inteligentny dom, techniki programowania gestów, motion capture, po zaawansowane techniki testowania i optymalizacji, w tym pod kątem chmur w IoT.

Zwieńczeniem procesu kształcenia jest obrona pracy magisterskiej i otrzymanie tytułu magistra inżyniera.

Argumenty

Proponowane studia mają unikatowy charakter nastawiony na rozwijanie i doskonalenie umiejętności praktycznych. W trakcie jego tworzenia, autorzy opracowali zestaw zajęć, w których sami chcieli by uczestniczyć gdyby znów mieli okazję studiować. W programie kształcenia na kierunku informatyka na Politechnice Morskiej nie ma elementów zbytecznych – czeka na Was sama praktyka. Bezkompromisowe przygotowanie do podjęcia ambitnych i innowacyjnych wyzwań w pracy zawodowej.

 

Praca

Absolwenci po ukończeniu studiów informatycznych 2 stopnia na Politechnice Morskiej mają rynkowo celowane, doskonale opanowane umiejętności i mogą z powodzeniem znaleźć zatrudnienie w następujących obszarach:

- programowanie systemów informatycznych

- programowanie systemów webowych

- programowanie symulatorów i gier

- testowanie oprogramowania

- projektowanie systemów informatycznych

- administrowanie sieciami komputerowymi

- projektowanie i administrowanie bazami danych

- projektowanie systemów wbudowanych i Internetu Rzeczy

- grafika komputerowa

dokumenty infografika

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie: 

(pliki do pobrania poniżej)
 1. Podanie o przyjęcie na studia.
 2. Ankietę osobową lub podpisany wydruk formularza z rejestracji online.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów za granicą, musi on uprawniać kandydata/kę do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w kraju, w którym dyplom został wydany. Kandydaci zobowiązani są złożyć oryginał dyplomu opatrzony apostille lub zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej).*
 4. Poświadczoną przez Uczelnię kopię suplementu.
 5. Dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm. Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, równomiernie oświetlona twarz. Zobacz przykłady. Fotografię należy również przesłać w formie elektronicznej jako załącznik (co najmniej 540x420 pikseli, 300 dpi) podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – Rekrutacja >> Rejestracja online. Jeżeli wystąpi problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna po dostarczeniu papierowej wersji wszystkich dokumentów.

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (zobacz - zakładka Opłaty).
 7. Klauzulę informacyjną RODO.
 8. Dowód osobisty do wglądu (przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą/ kurierem - po przyjęciu na studia).
 9. (Opcjonalnie) Anonimową ankietę dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie (do celów statystycznych).
* O przyjęcie na studia na Politechnikę Morską w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów za granicą w rozumieniu art. 326 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – Rekrutacja >> Rejestracja online

Cudzoziemcy aplikujący na Uczelnię proszeni są o wpisywanie danych z paszportów! Kandydaci z obywatelstwem polskim, posiadający dowód osobisty, proszeni są o wpisywanie danych z dowodu! Imiona w formularzach powinny być wpisane zgodnie z dokumentem tożsamości.

Uwaga! należy dostarczyć dokumenty również w wersji papierowej, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku!
Papierowe wersje dokumentów muszą dotrzeć na Politechnikę Morską w Szczecinie najpóźniej do końca terminu rekrutacji. 

Kandydaci mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
 • osobiście do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - Wały Chrobrego 1- 2 lub
 • umieszczając dokumenty w skrzynce (podczas I naboru) lub zostawiając na portierni (podczas II naboru) w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1-2 lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej

na adres:
Politechnika Morska w Szczecinie
REKRUTACJA
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – Rekrutacja >> Rejestracja online
 

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF
Ankieta OSOBOWA dla kandydata/ki na studia na Politechnice Morskiej
Informacja RODO
Przedmioty obieralne dla kierunku informatyka II stopnia
ANKIETA ANONIMOWA dla kandydata/ki na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF

Opłata rekrutacyjna: 85 zł.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub na konto bankowe Politechniki Morskiej w Szczecinie: 
Bank Pekao S.A.  91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

Opłaty za studia: 
 • obywatele polscy – 0 zł
 • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 7800 zł/rok 
 • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) - 0 zł.

Kandydaci mogą brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.  W przypadku niepowodzenia w rekrutacji na kierunek główny, kandydaci będą automatycznie przekierowani na rekrutację na kierunek alternatywny.
Kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 – 14:00.

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
e-mail: di@pm.szczecin.pl
tel.: 571 604 153
+48 91 48 09 871

Dziekanat:
Studia stacjonarne
+48 91 48 09 893,
+48 91 48 09 894,
+48 91 48 09 871,
e-mail: di@pm.szczecin.pl

Studia niestacjonarne
+48 91 48 09 893,
+48 91 48 09 894,
+48 91 48 09 871,
e-mail: di@pm.szczecin.pl 

Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 

Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na internetowej stronie Uczelni  https://irk.pm.szczecin.pl/Default.aspx  ponownie logując się do systemu.
Wyniki będą dostępne po zakończeniu rekrutacji.

Osoby, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów będą również powiadamiane listem zwykłym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej (dotyczy obywateli polskich).

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji (dotyczy cudzoziemców).