Kierunek

Nawigacja

Wydział Nawigacyjny
Wydział: Wydział Nawigacyjny
Typ studiów: studia II stopnia
Język: polski
Czas trwania: 2 lata
Forma: Studia niestacjonarne
Tytuł: magister
Terminy rekrutacji: Rekrutacja trwa od 15.05.2023- 23.02.2024 


Rekrutacja trwa od 15.05.2023 r.- 23.02.2024 r.

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 22/23 w Akademii Morskiej w Szczecinie
informacje dotyczące warunków i trybów rekrutacjii na studia w roku akademickim 22/23
Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2023/24 Politechniki Morskiej w Szczecinie

Opis

Studia na kierunku nawigacja – prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych w kształceniu najlepszych inżynierów XXI wieku, nowoczesnych laboratoriów i symulatorów, a także statku badawczo-szkoleniowego Nawigator XXI. Baza dydaktyczna i programy kształcenia spełniają wymagania międzynarodowych standardów, a uzyskany dyplom ukończenia studiów i kolejne dyplomy morskie uznawane są na całym świecie bez konieczności ich nostryfikacji. Nawigacja jest kierunkiem mundurowym - mundur dostarcza Politechnika Morska. Zobacz jak wyglądają umundurowani studenci Politechniki Morskiej w Szczecinie podczas inauguracji roku akademickiego.

Studia przygotowują do pracy w bardzo szerokim sektorze światowej gospodarki morskiej. Zdobywane doświadczenia praktyczne w najpotężniej dofinansowanym i rozwijającym się sektorze nowoczesnych technologii pozwolą studentom i absolwentom kierunku nawigacja nabyć i wykształcić umiejętności szybkiego reagowania i dostosowania się do zmian na rynku pracy. 

Zanim systemy satelitarne trafiły do powszechnego użycia na lądzie, wykorzystywali je w swojej pracy na statkach marynarze. Pierwsze prototypy komputerów zaprzęgnięte były w nauce do obliczeń przepowiedni pływów astronomicznych, które na co dzień analizują nawigatorzy.

Morskie farmy wiatrowej to już codzienność w pracy nawigatora. Twoi koledzy będą układali światłowody w sieci miejskiej, Ty połączysz nimi kontynenty pracując na statku, który układa kable na dnie oceanów. Poznacie potężną siłę natury jaką tworzą morza i oceany, zwiedzicie wiele krajów, będziecie pracowali w międzynarodowych zespołach, wśród ludzi różnych kultur i języków. Rozłóż skrzydła, podejmuj wyzwania i realizuj marzenia albo wybierz mocną, prostą ścieżkę z „nogami na ziemi” - wszystkie te zamierzenia są możliwe do realizacji pod jednym warunkiem – wybierz właściwy kierunek studiów – nawigację.

👉 Program studiów na kierunku nawigacja

👉 Charakterystyka kierunku na stronie Wydziału Nawigacyjnego

👉 Więcej o studiach na kierunku nawigacja i specjalności ratownictwo

👉 Wydział Nawigacyjny PM i inne kierunki studiów 

👉 Zobacz informator Politechniki Morskiej - plik PDF

Dlaczego warto

 • Kierunek otwiera drzwi do dynamicznego, międzynarodowego rynku pracy z możliwością wyboru regionów, firm, jednostek i okresów zatrudnienia
 • Większość absolwentów w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów rozpoczyna szybki awans na rynku pracy.
 • Dzięki tym studiom karierę zbudujesz na morzu i szeroko wokół morza, a na lądzie we własnym kraju - dom i rodzinę.
 • Przyszła praca jest wymagająca, niełatwa, ale jest życiowym wyzwaniem dającym wiele satysfakcji, a przede wszystkim - właściwą gratyfikację. Kształtuje charaktery, umiejętność szybkiego dostosowania się do zmian i potrzebę samokształcenia.
 • Absolwenci uzyskują dyplom uznanej uczelni morskiej, kształcącej zgodnie z międzynarodowymi standardami.
 • Doświadczona kadra morska w gronie nauczycieli akademickich zapewnia praktyczny aspekt podejścia do wiedzy i umiejętności.
 • W czasie trwania studiów studenci mają płatne staże, praktyki i przechodzą wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, które otwierają im drogę do najlepszych pracodawców.
 • Studiujesz w atrakcyjnym mieście, w uczelni o ponad 75-letniej tradycji i najlepszym kampusie akademickim miasta (uczelnia, akademiki, biblioteka i czytelnie, pływalnia, kluby, teatry, kino, i parki, a także centra zakupowe  – wszystko w promieniu półtora kilometra).
 • 👉👉 Przeczytaj wywiady z naszymi absolwentami    

Praca

Absolwenci kierunku nawigacja mogą pracować nie tylko w sektorach gospodarki morskiej, ale także odnajdą możliwości zatrudnienia w innych branżach współczesnego rynku pracy.

W szczególności mogą pracować jako:

 • marynarze poziomu operacyjnego i zarządzania (oficerowie i kapitanowie) na statkach handlowych w żegludze międzynarodowej, krajowej i śródlądowej
 • marynarze i pracownicy sektora offshore, wydobywczego i produkcyjnego, w tym zasobów energii odnawialnej,
 • w sektorze usług morskich: holowniczych, serwisowych, budowy i utrzymania dróg wodnych i portów,
 • oficerowie i kapitanowie nowoczesnej floty rybołówstwa morskiego oraz  nowoczesnych hodowli morskich,
 • oficerowie i kapitanowie floty pasażerskiej (na promach, morskich i oceanicznych statkach pasażerskich, a także komercyjnych jachtach pełnomorskich),
 • pracownicy służb hydrograficznych, straży granicznej, ratownictwa morskiego i wodnego,
 • pracownicy pilotażu morskiego, brzegowych stacji kontroli i zarządzania ruchem statków,
 • po zdobyciu stosownego doświadczenia morskiego, jako konsultanci ds. technicznych, eksperci w  zakresie operacji ładunkowych i rozliczeń statków
 • pracownicy instytucji klasyfikacyjnych i ubezpieczycieli,
 • eksperci w zakresie technicznego wyposażenia statków,
 • znajdują również zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej oraz jako kadra zarządzająca firm żeglugowych i agencji pośrednictwa pracy na morzu. 

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie: 

(pliki do pobrania poniżej)
 1. Podanie o przyjęcie na studia.
 2. Ankietę osobową lub podpisany wydruk formularza z rejestracji online.
 3. Oryginał lub kopię dyplomu ukończenia studiów - do poświadczenia przez Uczelnię (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów za granicą, musi on uprawniać kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w kraju, w którym dyplom został wydany. Kandydaci zobowiązani są złożyć oryginał dyplomu opatrzony apostille lub zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej).*
 4. Kopię suplementu - do poświadczenia przez Uczelnię.
 5. Dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz) oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – Rekrutacja >> Rejestracja online. Jeżeli wystąpi problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna po dostarczeniu papierowej wersji wszystkich dokumentów.
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (zobacz - zakładka Opłaty).
 7. Klauzulę informacyjną RODO.
 8. Dowód osobisty do wglądu (przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą/ kurierem - po przyjęciu na studia).
 9. (Opcjonalnie) Anonimową ankietę dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie (do celów statystycznych).
* O przyjęcie na studia na Politechnikę Morską w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów za granicą w rozumieniu art. 326 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.

Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – Rekrutacja >> Rejestracja online.

Uwaga! Należy dostarczyć dokumenty również w wersji papierowej do końca okresu rekrutacji, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku!

Papierowe wersje dokumentów muszą dotrzeć na Politechnikę Morską w Szczecinie najpóźniej do końca terminu rekrutacji. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub kurierem, liczy się data nadania przesyłki.

Kandydaci mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
- osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub
- umieszczając dokumenty w skrzynce w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1-2 lub
- za pośrednictwem operatora pocztowego lub
- za pośrednictwem firmy kurierskiej

na adres:
Politechnika Morska w Szczecinie
REKRUTACJA
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

 

Pliki do pobrania

Ankieta dla kandydatów na studia
Ankieta osobowa.
Podanie o przyjęcie na studia.
Klauzula informacyjna Rodo.

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Politechniki Morskiej w Szczecinie: 
Bank Pekao S.A.  91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

Opłata za naukę: 
 • obywatele polscy – 3.600 zł 
 • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 8.000 zł/rok 
 • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO  na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) - 3.600 zł
Kandydaci wybierają w trakcie rejestracji online jeden kierunek główny i drugi alternatywny w ramach tego samego wydziału i wnoszą tylko jedną opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł. W przypadku niepowodzenia w rekrutacji na kierunek główny, kandydaci będą automatycznie przekierowani na rekrutację na kierunek alternatywny. Jeśli kandydaci rejestrują się online w celu rekrutacji na kierunek na kolejnym wydziale lub na studia w innym trybie (stacjonarnym lub niestacjonarnym) zobowiązani są do wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł.
kasa czynna : pon-piątek 10:14

Wydział Nawigacyjny
Politechnika Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
e-mail: dn@pm.szczecin.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
dostępna w pokojach 127, 129, 130 i 131.
e-mail: dn@pm.szczecin.pl
Dziekanat:
91 48 09 355 ,
91 48 09 358,
91 48 09 354,
91 48 09 578
 

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na internetowej stronie uczelni https://irk.am.szczecin.pl/Login.aspx  ponownie logując się do systemu.

Osoby, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów będą również powiadamiane listem zwyklym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Politechniki  Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej (dotyczy obywateli polskich).

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Politechniki  Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji (dotyczy cudzoziemców).