Kierunek

inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

Wydział Mechaniczny
Wydział: Wydział Mechaniczny
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5 roku - 7 semestrów
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier
Terminy rekrutacji: od 20.05.24 do 15.07.24 r.


https://rekrutacja.pm.szczecin.pl/uploads/home/AdobeStock_214091498.jpeg

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 25.07.2023 r. do 21.09.2023 r.

 

 

Spełnienie wymogów rekrutacyjnych jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Komisja rekrutacyjna PM bierze w procesie rekrutacji pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.

Dodatkowe punkty przyznawane są za maturę na poziomie rozszerzonym z przedmiotów takich jak:
chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

Warto wiedzieć, że kandydaci ze szkół objętych patronatem Politechniki Morskiej w Szczecinie uzyskują dodatkowe 50% punktów.
Jeśli macie pytania dotyczące rekrutacji - napiszcie do nas na czacie (dostępnym w okresie rekrutacyjnym).
Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2023/24 Politechniki Morskiej w Szczecinie
Warunki, tryby i terminy rekrutacji na Politechnice Morskiej 2023_24. P.O. 10 z 2023
Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na PM r. 2023 PO.20 z 2022

Specjalność

 • Eksploatacja siłowni wiatrowych
 • Diagnostyka systemów przemysłowych

Opis

Podczas studiów studenci zdobywają szeroki pakiet wiedzy z zakresu inżynierii mechanicznej, mechatroniki i innych powiązanych dziedzin. Pozwala to na elastyczne dokonywanie wyboru przyszłej ścieżki kariery zawodowej.

Absolwenci mają wiedzę i umiejętności pozwalającą na płynne poruszanie się w kilku dziedzinach inżynieryjnych i mogą starać się o pracę w sektorze przedsiębiorstw komercyjnych oraz organów administracji publicznej, których działalność związana jest z szeroko pojętą inżynierią przemysłową oraz technologiami offshore, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki maszyn.

Celem kształcenia jest również rozwijanie umiejętności projektowania i eksploatacji systemów przemysłowych oraz biegle poruszanie się w dynamicznie rozwijającym się sektorze morskich elektrowni wiatrowych i innych odnawialnych źródeł energii (OZE) poprzez skuteczne łączenie zawodowej wiedzy teoretycznej z praktyką. 

👉 Więcej o naszym Wydziale >> filmy i zdjęcia

👉 Zobacz jak wygląda dzień otwarty na naszym Wydziale

👉 Program studiów na kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

👉 Zobacz informator Politechniki Morskiej - plik PDF

Argumenty

Absolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe mają niezbędną wiedzę i umiejętności z przedmiotów ścisłych, technicznych oraz przyrodniczych. Ponadto, wykazują się umiejętnościami rozumienia problemów mechaniczno-energetycznych i wyodrębniania w nich istotnych zagadnień, z uwzględnieniem aspektów technicznych i prawnych; potrafią rozwiązywać zaawansowane problemy identyfikacji stanu technicznego urządzeń, rozwiązywać problemy z zakresu eksploatacji i diagnozowania maszyn.

Wydział Mechaniczny PM ma, oprócz nowoczesnych sal wykładowych i skomputeryzowanych laboratoriów, także własną gondolę turbiny wiatrowej (posadowioną na 20-mertowym maszcie), w której studenci odbywają specjalistyczne szkolenia.

Do pakietu wiedzy uzyskanej podczas studiów należy także znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska w systemach energetycznych, podstawy ekonomii i zarządzania. Absolwenci potrafią także stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Sprawnie wykorzystują techniki informatyczne w pracach inżynierskich, wspomagając się wiedzą dotyczącą transferu technologii, trendów rozwojowych w przemyśle zarówno lądowym jak i offshorowym, infrastrukturze i sprzęcie pomiarowym; posługują się zawodowym językiem angielskim.

Politechnika Morska w Szczecinie współpracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami sektora energii wiatrowej i centrami szkoleniowymi, organizuje także konferencje poświęcone morskiej energetyce wiatrowej,  organizuje międzynarodowy konkurs na projekt o morskich elektrowniach wiatrowych 👉 konkurs MEWy

Pracodawcy podkreślają, że cenną zaletą absolwentów Politechniki Morskiej jest praktyka zawodowa, którą jako studenci zdobywają w branżowych firmach, ze szczególnym uwzględnieniem firm produkujących i obsługujących morskie elektrownie wiatrowe.

Praca

Przewidywane możliwości zatrudnienia

Zapotrzebowanie na kadrę zarządzającą w sektorze morskiej energetyki wiatrowej będzie w najbliższych latach nieustannie wzrastało 👉 artykuł o potrzebach kadrowych w MEW 

Absolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, mogą podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z oceną jakości czy identyfikacją stanu technicznego urządzeń, jak też z szeroko pojętymi obszarami związanymi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ponadto, poziom wiedzy zdobytej podczas studiów, pozwala absolwentom na dalsze rozwijanie kariery zawodowej także w instytucjach naukowo-badawczych w kraju lub za granicą.

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z systemami produkcyjnymi, energetyką odnawialną, w urzędach administracji państwowej, i samorządowej lub w biurach projektowych. 

Już dzisiaj, na europejskim rynku pracy brakuje specjalistów – wysoko wykwalifikowanych inżynierów związanych z szerokim spektrum eksploatacji i obsługiwania urządzeń i systemów przemysłowych. Szczególnie w przypadku specjalności eksploatacja siłowni wiatrowych, występuje bardzo znaczne niedosycenie tego typu specjalistami na rynku pracy, co bezpośrednio przekłada się na łatwość znalezienia pracy i wysokie zarobki już od najniższych stanowisk.

Po zdobyciu wiedzy, doświadczenia i niezbędnej praktyki, absolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, mogą także przystąpić do egzaminu GWO (Global Wind Organization) dające pełne światowe uprawnienia do pracy z urządzeniami i systemami morskich siłowni wiatrowych.

dokumenty rekrutacyjne infografika

Kandydaci składają następujące dokumenty: 

(pliki do pobrania poniżej)
 1. Podanie o przyjęcie na studia.
 2. Ankietę osobową lub podpisany wydruk formularza z rejestracji online.
 3. Świadectwo dojrzałości * (w trakcie rejestracji online należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
 4. Dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm. Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, równomiernie oświetlona twarz. Zobacz przykłady. Fotografię należy również przesłać w formie elektronicznej jako załącznik (co najmniej 540x420 pikseli, 300 dpi) podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce - Rekrutacja >> Rejestracja online. Jeżeli wystąpi problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna po dostarczeniu papierowej wersji wszystkich dokumentów.
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (zobacz - zakładka Opłaty).
 6. Klauzulę informacyjną RODO.
 7. Dowód osobisty do wglądu (przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą/ kurierem - po przyjęciu na studia).
 8. (Opcjonalnie) Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika (w trakcie rejestracji online należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania kserokopii dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
 9. (Opcjonalnie) Anonimową ankietę dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie (do celów statystycznych).
* O przyjęcie na studia na Politechnikę Morską w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości w rozumieniu art. 69.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.
Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce - Rekrutacja >> Rejestracja online

Cudzoziemcy aplikujący na Uczelnię proszeni są o wpisywanie danych z paszportów! Kandydaci z obywatelstwem polskim, posiadający dowód osobisty, proszeni są o wpisywanie danych z dowodu! Imiona w formularzach powinny być wpisane zgodnie z dokumentem tożsamości.

Uwaga! dokumenty należy dostarczyć również w wersji papierowej, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku!

Papierowe wersje dokumentów (II nabór) muszą dotrzeć na Politechnikę Morską w Szczecinie najpóźniej do 21 września 2023 r. 

Kandydaci mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
 • osobiście do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - ul. Willowa lub ul. Wały Chrobrego 1-2 (do 21 lipca 2023 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 -14) lub
 • umieszczając dokumenty w skrzynce (podczas I naboru) lub zostawiając na portierni (podczas II naboru) w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1-2 lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej
na  adres:
Politechnika Morska w Szczecinie
REKRUTACJA
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF
Ankieta OSOBOWA dla kandydatów na studia na PM - PDF
Klauzula informacyjna RODO - PDF
Zgoda rodziców nieletnich kandydatów - PDF
ANKIETA ANONIMOWA dla kandydata/ki na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub na konto bankowe Politechniki Morskiej w Szczecinie:
Bank Pekao S.A. 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

Opłaty za studia:
 • obywatele polscy – 0 zł
 • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 9 800 zł/rok
 • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 0zł

Kandydaci mogą brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.  W przypadku niepowodzenia w rekrutacji na kierunek główny, kandydaci będą automatycznie przekierowani na rekrutację na kierunek alternatywny.
Kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 – 14:00.
 

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Mechaniczny

Ul. Willowa 2 (budynek nr 2 – po prawej stronie od bramy wjazdowej na terenie PM)
71-650 Szczecin

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
e-mail: dm@pm.szczecin.pl
571 604 161

dziekanat:
91 48 09 512,
91 48 09 513,
91 48 09 594,
91 48 09 380.

 

Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Podstawą ustalenia listy osób przyjętych na studia są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości uzyskane przez kandydata w części pisemnej.
Wyniki będą dostępne po zakończeniu rekrutacji.

Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na internetowej stronie uczelni https://irk.pm.szczecin.pl/Login.aspx ponownie logując się do systemu.

Osoby, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów będą również powiadamiane listem zwykłym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.