Kierunek

Inżynieria modelowania przestrzennego

Wydział Mechaniczny
Wydział: Wydział Mechaniczny
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5 roku 7 semestrów nauki
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier
Terminy rekrutacji: od 20.05.24 do 15.07.24 r.


https://rekrutacja.pm.szczecin.pl/uploads/home/In%C5%BCynieria_modelowania_przestrzennego_PM_3459.jpg

Rekrutacja trwa od 20 maja do 15 lipca 2024 r.

Kandydaci, którzy uzyskają status "zakwalifikowanych do przyjęcia na studia" zobowiązani są do złożenia kompletu papierowych dokumentów do 22 lipca 2024 r.

Komisja rekrutacyjna PM bierze w procesie rekrutacji pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.

Dodatkowe punkty przyznawane są za maturę na poziomie rozszerzonym z przedmiotów takich jak:
chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

Warto wiedzieć, że kandydaci ze szkół objętych patronatem Politechniki Morskiej w Szczecinie uzyskują dodatkowe 100 punktów.
Jeśli macie pytania dotyczące rekrutacji - napiszcie do nas na czacie (dostępnym w okresie rekrutacyjnym od 10 czerwca).

Kandydaci otrzymują dodatkowe punkty, jeśli:
 • posiadają kwalifikację rynkową, związaną z technologią wydruku 3D i grafiką komputerową potwierdzoną przez Ministerstwo Cyfryzacji i znajdują się w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,
 • są laureatami konkursu o zasięgu ogólnopolskim związanych z tematyką modelowania, skanowania i wydruku 3D.
Warunki, tryby i terminy rekrutacji na Politechnice Morskiej 2024/25 - PDF
Informator dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 2024/25

Specjalność

 • Inżynieria wydruku 3D
 • Wzornictwo przemysłowe

Opis

Rozwój technologii przyrostowej w ostatnich kilkunastu latach spowodował znaczny wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w zakresie modelowania i prototypowania obiektów z zastosowaniem technologii addytywnej oraz inżynierii odwrotnej. W ten światowy trend rozwoju technologii przyrostowej wpisuje się także Politechnika Morska w Szczecinie tworząc nowy, ogólnoakademicki kierunek studiów inżynieria modelowania przestrzennego.

Celem kształcenia na kierunku inżynieria modelowania przestrzennego jest zapewnienie absolwentom szerokich podstaw wiedzy z zakresu modelowania, prototypowania, technologii przyrostowej oraz inżynierii odwrotnej oraz inżynierii mechanicznej pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej.

Ukończenie studiów na tym kierunku gwarantuje także zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w sektorze przedsiębiorstw ukierunkowanych na nowe technologie przemysłu 4.0, zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych technologii z zakresu modelowania, prototypowania i inżynierii odwrotnej w wielu gałęziach przemysłu, wśród których do najważniejszych należą: branża motoryzacyjna, medyczna, lotnicza, a także elektroniki użytkowej.

👉 Więcej o naszym Wydziale >> filmy i zdjęcia

👉 Zobacz jak wygląda dzień otwarty na naszym Wydziale

👉 Program studiów na kierunku inżynieria modelowania przestrzennego

👉 Zobacz informator Politechniki Morskiej - plik PDF

Wydruk 3D elementu konstrukcyjnego

Argumenty

Absolwenci kierunku inżynieria modelowania przestrzennego zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania materiałów metalowych, żywic i tworzyw sztucznych w procesie drukowania 3D oraz obróbki na obrabiarkach numerycznych. Dodatkowo będą mieli kompetencje w pracy w zespole z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych oraz umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania i wytwarzania technologiami przyrostowymi.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów umożliwią zdobycie międzynarodowych uznanych certyfikatów, a także unikatowych kwalifikacji rynkowych z możliwością potwierdzenia certyfikatem. W ramach zajęć programowych studiów I stopnia przewidziane jest zdobycie kwalifikacji w zakresie modelowania przestrzennego w najczęściej używanych w przemyśle programach komputerowych na potrzeby numerycznego wytwarzania ubytkowego (obrabiarki numeryczne) oraz wytwarzania przyrostowego (drukarki 3D).

Absolwenci kierunku inżynieria modelowania przestrzennego będą posiadali wiedzę i umiejętności w przestrzennym modelowaniu parametrycznym i nieparametrycznym, tworzeniu prototypów produktów i wytwarzaniu elementów na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego, medycyny oraz wielu innych gałęzi gospodarki.

Po ukończeniu kierunku studiów absolwenci będą mieli unikatowe kwalifikacje niezbędne w pracy zawodowej przy:

 • przeprowadzaniu analiz potrzeb i rentowności wdrożenia technologii przyrostowych i inżynierii odwrotnej w przedsiębiorstwie,
 • wdrażaniu technologii przyrostowej w przedsiębiorstwie,
 • przeprowadzaniu audytów funkcjonowania systemu produkcyjnego w oparciu o technologie przyrostowe.

Absolwenci kierunku inżynieria modelowania przestrzennego zdobędą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w dziedzinie wdrażania i wytwarzania przyrostowego i inżynierii odwrotnej. Będą gotowi do samodzielnego działania we wdrażaniu, weryfikacji i stosowaniu technologii przyrostowych (drukarek 3D, skanerów 3D i filamentów).

Wydruk 3D elementu konstrukcyjnego

Praca

Absolwenci kierunku inżynieria modelowania przestrzennego mogą podejmować zatrudnienie na szerokim rynku pracy w przedsiębiorstwach bezpośrednio związanych z projektowaniem, modelowaniem, prototypowaniem i inżynierią odwrotną, obsługą i serwisem drukarek 3D. Ponadto, umiejętności związane z kreowanym w trakcie studiów tokiem myślowym, pozwolą odnaleźć się absolwentom wymienionego kierunku, również w instytutach naukowo-badawczych.

W ostatnich kilkunastu latach obserwowany jest gwałtowny rozwój technologii addytywnych związanych z wieloma branżami przemysłu (samochodowego, lotniczego, medycznego, branży budowlanej) co absolwentom kierunku inżynieria modelowania przestrzennego zapewni miejsca pracy. Podejmą oni pracę w przedsiębiorstwach w kraju i za granicą zarówno projektowych jak i związanych z wytwarzaniem obiektów 3D różnymi technologiami. Zapotrzebowanie rynku pracy na kadrę specjalistów według raportu firmy Deloitte „Challenges of Addative Manufactoring” oraz wynikami badania „Smart Industry Polska 2018” przez firmę Siemens we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii związany z technologiami addytywnymi w najbliższych 20 latach wzrośnie ponad dwudziestokrotnie.

Wśród bardzo wielu ofert zatrudnienia na rynku pracy absolwenci kierunku inżynieria modelowania przestrzennego mogą znaleźć zatrudnienie między innymi jako:

 • projektanci wykorzystujący technikę modelowania 3D w takich branżach jak: mechanika i budowa maszyn, wzornictwo przemysłowe, motoryzacja, lotnictwo, budownictwo, medycyna i stomatologia, branża odzieżowa i meblowa;
 • pracownicy działów badawczo rozwojowych;
 • menedżerowie produktu;
 • inżynierowie utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach;
 • technolodzy w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • doradcy techniczni w zakresie technologii przyrostowych;
 • serwisanci drukarek 3D;
 • nauczyciele i wykładowcy przedmiotów technicznych;
 • pracownicy agencji reklamowych i kreatywnych;
 • autorzy gier i filmów 3D;

a także będą mieli możliwość prowadzenia własnej firmy projektowo-usługowej w oparciu o szeroką wiedzę i umiejętności biznesowe zdobyte podczas studiów.

Pełny program kierunku inżynieria modelowania przestrzennego >> https://bip.pm.szczecin.pl/artykul/program-studiow-inzynieria-modelowania-przestrzennego-2024

dokumenty rekrutacyjne infografika

Kandydaci składają następujące dokumenty: 

(pliki do pobrania poniżej)
 1. Podanie o przyjęcie na studia.
 2. Ankietę osobową lub podpisany wydruk formularza z rejestracji online.
 3. Świadectwo dojrzałości * (w trakcie rejestracji online należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
 4. Dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, równomiernie oświetlona twarz. Zobacz przykłady. Fotografię należy również przesłać w formie elektronicznej jako załącznik (co najmniej 540x420 pikseli, 300 dpi) podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce - Rekrutacja >> Rejestracja online. Jeżeli wystąpi problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna po dostarczeniu papierowej wersji wszystkich dokumentów.
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (zobacz - zakładka Opłaty).
 6. Klauzulę informacyjną RODO.
 7. Dowód osobisty do wglądu (przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą/ kurierem - po przyjęciu na studia).
 8. (Opcjonalnie) Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika (w trakcie rejestracji online należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania kserokopii dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
 9. (Opcjonalnie) Anonimową ankietę dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie (do celów statystycznych).
* O przyjęcie na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości w rozumieniu art. 69.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.
Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce - Rekrutacja >> Rejestracja online

Cudzoziemcy aplikujący na Uczelnię proszeni są o wpisywanie danych z paszportów! Kandydaci z obywatelstwem polskim, posiadający dowód osobisty, proszeni są o wpisywanie danych z dowodu! Imiona w formularzach powinny być wpisane zgodnie z dokumentem tożsamości.

Uwaga! dokumenty należy dostarczyć również w wersji papierowej, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku!

Kandydaci, którzy uzyskają status "zakwalifikowanych do przyjęcia na studia" zobowiązani są do złożenia kompletu papierowych dokumentów do 22 lipca 2024 r.

Kandydaci mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
 • osobiście do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - ul. Willowa 2, pok. 103 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 - 14) lub
 • w budynku głównym PM ul. Wały Chrobrego 1-2, pok. 33 na parterze w holu głównym (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 - 14) lub
 • wrzucić (w teczce lub dużej kopercie) do specjalnej skrzynki przy portierni na ul. Wały Chrobrego 1-2 lub w budynku Wydziału Mechanicznego, ul. Willowa 2 lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej
na  adres:
Politechnika Morska w Szczecinie
REKRUTACJA
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF
Ankieta OSOBOWA dla kandydatów na studia na PM - PDF
Klauzula informacyjna RODO - PDF
Deklaracja językowa - przedmioty obieralne WM - inż. mod. przestrz. - PDF
Zgoda rodziców nieletnich kandydatów - PDF
ANKIETA ANONIMOWA dla kandydata/ki na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub na konto bankowe Politechniki Morskiej w Szczecinie:
Bank Pekao S.A. 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

Opłaty za studia:
 • obywatele polscy – 0 zł
 • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 9 200 zł/rok
 • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 0 zł.

Kandydaci mogą brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.  W przypadku niepowodzenia w rekrutacji na kierunek główny, kandydaci będą automatycznie przekierowani na rekrutację na kierunek alternatywny.
Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00.
 

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Mechaniczny

Ul. Willowa 2 (budynek nr 2 – po prawej stronie od bramy wjazdowej na terenie PM)
71-650 Szczecin
Wydział Mechaniczny Politechniki Morskiej w Szczecinie, front budynku budynek na ul. Willowej

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna:
e-mail: dm@pm.szczecin.pl
tel. kom.: +48 665 370 490

Dziekanat:
+48 91 48 09 512,
+48 91 48 09 513,
+48 91 48 09 594,
+48 91 48 09 380.

 

Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na internetowej stronie uczelni https://irk.pm.szczecin.pl/Default.aspx  ponownie logując się do systemu.
.
Wyniki rekrutacji będą dostępne 23 lipca 2024 r. od godz. 14:00.
Osoby, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów będą również powiadamiani listownie, na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej (dotyczy obywateli polskich).

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji (dotyczy cudzoziemców).