Kierunek

Logistyka

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Typ studiów: studia II stopnia
Język: polski
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: magister
Terminy rekrutacji: 30.01.24 -15.03.24 r.


Rekrutacja trwa od 30.01.24 -15.03.24 r.

Kryteria formalne:
do przyjęcia na studia II stopnia na Politechnice Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku.

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 22/23 w Akademii Morskiej w Szczecinie
informacje dotyczące warunków i trybów rekrutacjii na studia w roku akademickim 22/23
Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2023/24 Politechniki Morskiej w Szczecinie

Specjalność

1. Logistyka łańcuchów dostaw 

2. Logistyka  offshore 

Opis

Chcesz zostać specjalistą w zakresie innowacyjnych rozwiązań w logistyce i transporcie, eksploatacji odnawialnych źródeł energii, lokalnego i światowego rynku, sektorów gospodarczych?

Studiując logistykę na Politechnice Morskiej w Szczecinie zdobędziesz wiedzę z zakresu:

• identyfikowania oraz interpretowania problemów współczesnej gospodarki,

• przewidywania przyszłych stanów i procesów,

• poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w logistyce i transporcie,

• operacji i technologii wykorzystywanych w morskiej działalności offshore,

• eksploatacji odnawialnych źródeł energii,

Co więcej dadzą Ci studia na kierunku logistyka na PM? 

Zdobędziesz umiejętność efektywnego wykorzystania najnowszych technologii cyfrowych w pracy zawodowej i rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania i projektowania systemów, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami logistycznymi. 

👉 PROGRAM STUDIÓW LOGISTYKA 2 stopień studia stacjonarne

👉 Więcej o naszym Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu >> filmy i zdjęcia

👉 Zobacz relację i zdjęcia z dnia otwartego naszego Wydziału

👉 Więcej o transporcie, logistyce i innych kierunkach na WIET w tekście na naszej stronie internetowej.

👉 https://rekrutacja.pm.szczecin.pl/uploads/home/Politechnika_Morska_informator_na_rok_2023_24.pdfZobacz informator Politechniki Morskiej - plik PDF

Specjalności opracowane dla kierunku LOGISTYKA II-go stopnia odpowiadają potrzebom rynku pracy sektora gospodarki morskiej, a także sektora TSL. Powstały one w oparciu o konsultacje z przedstawicielami sektora społeczno-gospodarczego. Należy przy tym zaznaczyć, że przekazywana wiedza w trakcie studiów odpowiada nie tylko potrzebom regionalnego rynku pracy. Jest ona na tyle uniwersalna, że absolwenci kierunku będą mogli realizować zadania menedżerskie w każdym regionie. Absolwenci kierunku logistyka II-go stopnia opuszczają Uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej. Absolwenci studiów II-go stopnia zyskują tytuł magistra i mogą kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia.

Absolwenci specjalności logistyka łańcuchów dostaw uzyskują pogłębioną wiedzę na temat koncepcji, teorii i technik związanych z operacjami logistycznymi oraz logistyką i zarządzaniem zintegrowanymi łańcuchami dostaw, a także posiadają kompetencje pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach armatorskich, spedycyjnych, logistycznych i transportowych, jednostkach projektowo-konstrukcyjnych, administracyjnych oraz eksploatacyjnych transportu oraz w podmiotach gospodarczych, stanowiących ich zaplecze.

Absolwenci posiadają szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie:

- krytycznej oceny działalności wiodących organizacji krajowych, międzynarodowych i globalnych w oparciu o wykorzystanie współczesnych studiów przypadków, symulacji biznesowych, interaktywnych grup dyskusyjnych;

- identyfikowania oraz interpretowania problemów współczesnej gospodarki zarówno w skali lokalnego rynku, krajowych sektorów gospodarczych jak i rynków światowych;

- kierowania pracami zespołów ludzkich, podmiotów gospodarczych, prywatnych i publicznych;

- przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu we wszystkich sektorach aktywności zawodowej;

- projektowania, realizacji i wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych;

- poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w logistyce i transporcie;

- wykorzystywania nowoczesnych technologii w obszarze funkcjonowania zintegrowanych łańcuchów dostaw oraz wielogałęziowego systemu transportowego.

Absolwenci specjalności logistyka  offshore uzyskują pogłębioną wiedzę na temat koncepcji, teorii i technik związanych z logistyką i zarządzaniem w ramach gospodarki offshore. Uzyskają skoncentrowaną na biznesie, aktualną wiedzę o obecnych i pojawiających się innowacjach w zakresie technologii energii odnawialnych (w szczególności energetyki wiatrowej) oraz najlepszych praktyk dotyczących realizacji projektów offshore. Posiadają kompetencje i umiejętności niezbędne kadrze zarządzającej branży offshore w zakresie:

- zarządzania, projektowania i eksploatacji konstrukcji, systemów i procesów oraz kluczowych technologii wspomagających zrównoważoną eksploatację zasobów morskich;

- eksploatacji odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych;

- operacji i technologii wykorzystywanych w morskiej działalności offshore

- identyfikowania oraz interpretowania problemów współczesnej gospodarki zarówno w skali lokalnego rynku, krajowych sektorów gospodarczych jak i rynków światowych;

- projektowania, realizacji i wdrażania wyników prac badawczo - rozwojowych;

- poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w logistyce i transporcie.

dokumenty rekrutacyjne infografika

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie: 

(pliki do pobrania poniżej)
  1. Podanie o przyjęcie na studia II stopnia.
  2. Ankietę osobową lub podpisany wydruk formularza z rejestracji online.
  3. Poświadczoną przez uczelnie kopię dyplomu ukończenia studiów (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów za granicą, musi on uprawniać kandydata/kę do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w kraju, w którym dyplom został wydany. Kandydaci zobowiązani są złożyć oryginał dyplomu opatrzony apostille lub zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej).*
  4. Poświadczoną przez Uczelnię kopię suplementu.
  5. Dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm. Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz oraz w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce Rekrutacja >> Rejestracja online. Jeżeli wystąpi problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna po dostarczeniu papierowej wersji wszystkich dokumentów.
  6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (zobacz - zakładka Opłaty).
  7. Klauzulę informacyjną RODO.
  8. Dowód osobisty do wglądu (przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą/ kurierem - po przyjęciu na studia).
  9. Deklarację językową.
  10. (Opcjonalnie) Anonimową ankietę dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie (do celów statystycznych).

* O przyjęcie na studia na Politechnikę Morską w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów za granicą w rozumieniu art. 326 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.

,

Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce Rekrutacja >> Rejestracja online

Uwaga! należy dostarczyć dokumenty również w wersji papierowej, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku!

Papierowe wersje dokumentów muszą dotrzeć na Politechnikę Morską w Szczecinie najpóźniej do końca terminu rekrutacji. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub kurierem, liczy się data nadania przesyłki.

Kandydaci mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
- osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIET (budynek WIET ul. H. Pobożnego 11) lub
- umieszczając dokumenty w skrzynce w budynku WIET przy ul. H. Pobożnego 11 lub ul. Wały Chrobrego 1-2 lub
- za pośrednictwem operatora pocztowego lub
- za pośrednictwem firmy kurierskiej
na adres:
Politechnika Morska w Szczecinie
REKRUTACJA
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Pliki do pobrania

Podanie na studia Ii stopnia
Ankieta osobowa
Deklaracja językowa
informacja RODO
Ankieta dla kandydatów na studia

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub na konto Politechniki Morskiej w Szczecinie:
Bank Pekao S.A. 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658SWIFT: PKOPPLPW

studia płatne :
· obywatele polscy – 0 zł /rok
· cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 7 000 zł/rok
· cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 0 zł/rok

Kandydaci wybierają w trakcie rejestracji online jeden kierunek główny i drugi alternatywny w ramach tego samego wydziału i wnoszą tylko jedną opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł. W przypadku niepowodzenia w rekrutacji na kierunek główny, kandydaci będą automatycznie przekierowani na rekrutację na kierunek alternatywny. Jeśli kandydaci rejestrują się online w celu rekrutacji na kierunek na kolejnym wydziale lub na studia w innym trybie (stacjonarnym lub niestacjonarnym) zobowiązani są do wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł.

kasa czynna : poniedziałek - piątek 10-14

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin

Komisja Rekrutacyjna Wydziału WIET dostępna w pokoju 16,17,105
e-mail: dt@pm.szczecin.pl
dziekanat: tel.
91 48 09 630;
91 48 09 686;
91 48 09 663;
91 48 09 631;
 

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na internetowej stronie uczelni https://irk.am.szczecin.pl/Login.aspx  ponownie logując się do systemu.

Osoby, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów będą również powiadamiane listem zwykłym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej (dotyczy obywateli polskich).

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji (dotyczy cudzoziemców).