Kierunek

Logistyka

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Typ studiów: studia II stopnia
Język: polski
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: magister
Terminy rekrutacji: 30.01.24 -15.03.24 r.


https://rekrutacja.pm.szczecin.pl/uploads/courses/transport.jpg

Rekrutacja trwa od 30 stycznia do 15 marca 2024 r.

Papierowe wersje dokumentów muszą dotrzeć na Politechnikę Morską w Szczecinie najpóźniej do końca okresu rekrutacji. 

Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, która podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla danego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc – osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia i spełniły warunki formalne.

Kryteria formalne

Do przyjęcia na studia II stopnia na Politechnice Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku.
 
Warunki, tryby i terminy rekrutacji na Politechnice Morskiej 2024/25 - PDF

Specjalność

 • Logistyka łańcuchów dostaw 
 • Logistyka  offshore 

Opis

Chcesz zostać specjalistą w zakresie innowacyjnych rozwiązań w logistyce i transporcie, eksploatacji odnawialnych źródeł energii, lokalnego i światowego rynku, sektorów gospodarczych?

Studiując logistykę na Politechnice Morskiej w Szczecinie zdobędziesz wiedzę z zakresu:

• identyfikowania oraz interpretowania problemów współczesnej gospodarki,

• przewidywania przyszłych stanów i procesów,

• poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w logistyce i transporcie,

• operacji i technologii wykorzystywanych w morskiej działalności offshore,

• eksploatacji odnawialnych źródeł energii,

Co więcej dadzą Ci studia na kierunku logistyka na PM? 

Zdobędziesz umiejętność efektywnego wykorzystania najnowszych technologii cyfrowych w pracy zawodowej i rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania i projektowania systemów, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami logistycznymi. 

👉 PROGRAM STUDIÓW LOGISTYKA 2 stopień studia stacjonarne

👉 Więcej o naszym Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu >> filmy i zdjęcia

👉 Zobacz relację i zdjęcia z dnia otwartego naszego Wydziału

👉 Więcej o transporcie, logistyce i innych kierunkach na WIET w tekście na naszej stronie internetowej.

Specjalności opracowane dla kierunku LOGISTYKA II-go stopnia odpowiadają potrzebom rynku pracy sektora gospodarki morskiej, a także sektora TSL. Powstały one w oparciu o konsultacje z przedstawicielami sektora społeczno-gospodarczego. Należy przy tym zaznaczyć, że przekazywana wiedza w trakcie studiów odpowiada nie tylko potrzebom regionalnego rynku pracy. Jest ona na tyle uniwersalna, że absolwenci kierunku będą mogli realizować zadania menedżerskie w każdym regionie. Absolwenci kierunku logistyka II-go stopnia opuszczają Uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej. Absolwenci studiów II-go stopnia zyskują tytuł magistra i mogą kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia.

Absolwenci specjalności logistyka łańcuchów dostaw uzyskują pogłębioną wiedzę na temat koncepcji, teorii i technik związanych z operacjami logistycznymi oraz logistyką i zarządzaniem zintegrowanymi łańcuchami dostaw, a także posiadają kompetencje pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach armatorskich, spedycyjnych, logistycznych i transportowych, jednostkach projektowo-konstrukcyjnych, administracyjnych oraz eksploatacyjnych transportu oraz w podmiotach gospodarczych, stanowiących ich zaplecze.

Absolwenci posiadają szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie:

- krytycznej oceny działalności wiodących organizacji krajowych, międzynarodowych i globalnych w oparciu o wykorzystanie współczesnych studiów przypadków, symulacji biznesowych, interaktywnych grup dyskusyjnych;

- identyfikowania oraz interpretowania problemów współczesnej gospodarki zarówno w skali lokalnego rynku, krajowych sektorów gospodarczych jak i rynków światowych;

- kierowania pracami zespołów ludzkich, podmiotów gospodarczych, prywatnych i publicznych;

- przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu we wszystkich sektorach aktywności zawodowej;

- projektowania, realizacji i wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych;

- poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w logistyce i transporcie;

- wykorzystywania nowoczesnych technologii w obszarze funkcjonowania zintegrowanych łańcuchów dostaw oraz wielogałęziowego systemu transportowego.

Absolwenci specjalności logistyka  offshore uzyskują pogłębioną wiedzę na temat koncepcji, teorii i technik związanych z logistyką i zarządzaniem w ramach gospodarki offshore. Uzyskają skoncentrowaną na biznesie, aktualną wiedzę o obecnych i pojawiających się innowacjach w zakresie technologii energii odnawialnych (w szczególności energetyki wiatrowej) oraz najlepszych praktyk dotyczących realizacji projektów offshore. Posiadają kompetencje i umiejętności niezbędne kadrze zarządzającej branży offshore w zakresie:

- zarządzania, projektowania i eksploatacji konstrukcji, systemów i procesów oraz kluczowych technologii wspomagających zrównoważoną eksploatację zasobów morskich;

- eksploatacji odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych;

- operacji i technologii wykorzystywanych w morskiej działalności offshore

- identyfikowania oraz interpretowania problemów współczesnej gospodarki zarówno w skali lokalnego rynku, krajowych sektorów gospodarczych jak i rynków światowych;

- projektowania, realizacji i wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych;

- poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w logistyce i transporcie.

dokumenty rekrutacyjne infografika

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie: 

(pliki do pobrania poniżej)
 1. Podanie o przyjęcie na studia II stopnia. 
 2. Ankietę osobową lub podpisany wydruk formularza z rejestracji online.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów za granicą, musi on uprawniać kandydata/kę do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w kraju, w którym dyplom został wydany. Kandydaci zobowiązani są złożyć oryginał dyplomu opatrzony apostille lub zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej).*
 4. Poświadczoną przez Uczelnię kopię suplementu.
 5. Dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm. Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez okularów z ciemnymi szkłami, równomiernie oświetlona twarz. Zobacz przykłady. Fotografię należy również przesłać w formie elektronicznej jako załącznik(co najmniej 540x420 pikseli, 300 dpi) podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – Rekrutacja >> Rejestracja online. Jeżeli wystąpi problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna po dostarczeniu papierowej wersji wszystkich dokumentów.
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (zob. Opłaty).
 7. Dowód osobisty do wglądu (przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą/ kurierem - po przyjęciu na studia).
 8. Klauzulę informacyjną RODO.
 9. (Opcjonalnie) Anonimową ankietę dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie (do celów statystycznych).
*  O przyjęcie na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów za granicą w rozumieniu art. 326 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.

Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – Rekrutacja >> Rejestracja online.

Cudzoziemcy aplikujący na Uczelnię proszeni są o wpisywanie danych z paszportów! Kandydaci z obywatelstwem polskim, posiadający dowód osobisty, proszeni są o wpisywanie danych z dowodu! Imiona w formularzach powinny być wpisane zgodnie z dokumentem tożsamości.

Uwaga! należy dostarczyć dokumenty również w wersji papierowej do końca okresu rekrutacji, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku!
Papierowe wersje dokumentów muszą dotrzeć na Politechnikę Morską w Szczecinie najpóźniej do końca terminu rekrutacji. 

Kandydaci mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
 • osobiście do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (budynek WIET ul. H. Pobożnego 11)
 • umieszczając dokumenty w skrzynce (podczas I naboru) lub zostawiając na portierni (podczas II naboru) w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1-2 lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej
na  adres:
Politechnika Morska w Szczecinie
REKRUTACJA
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF
Ankieta OSOBOWA dla kandydatów na studia na PM - PDF
Klauzula informacyjna RODO PM 2025 - PDF
Deklaracja językowa WIET - PDF
ANKIETA ANONIMOWA dla kandydata/ki na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF
Wkrótce nastąpi aktualizacja opłat na rok akademicki 2024/2025

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub na konto bankowe Politechniki Morskiej w Szczecinie:
Bank Pekao S.A. 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

Opłaty za studia:
 • obywatele polscy – 0 zł/rok
 • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 8 000 zł/rok
 • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 0 zł/rok.

Kandydaci mogą brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł. W przypadku niepowodzenia w rekrutacji na kierunek główny, kandydaci będą automatycznie przekierowani na rekrutację na kierunek alternatywny.
Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz.10:00 – 14:00.

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
e-mail: wkr.wiet@pm.szczecin.pl

tel.:91 48 09 690, 91 48 09 643
 

Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na internetowej stronie uczelni https://irk.pm.szczecin.pl/Login.aspx  ponownie logując się do systemu.

Osoby, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów będą również powiadamiane listem zwykłym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej (dotyczy obywateli polskich).

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji (dotyczy cudzoziemców).