Kierunek

Mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechaniczny
Wydział: Wydział Mechaniczny
Typ studiów: studia II stopnia
Język: polski
Czas trwania: 1,5 roku - 3 semestry
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: magister
Terminy rekrutacji: 20.05.2024 - 15.07.2024 r.


https://rekrutacja.pm.szczecin.pl/uploads/home/student_Wydz.Mechanicznego_AMS_23_.jpg

Rekrutacja trwa od 20 maja 2024 do 15 lipca 2024 r.

Kandydaci, którzy uzyskają status "zakwalifikowanych do przyjęcia na studia" zobowiązani są do złożenia kompletu papierowych dokumentów do 22 lipca 2024 r.

Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, która podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla danego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc – osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia i spełniły warunki formalne.

Kryteria formalne

Do przyjęcia na studia 2 stopnia na Politechnice Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia 1 stopnia na danym lub pokrewnym kierunku.
 
Warunki, tryby i terminy rekrutacji na Politechnice Morskiej 2024/25 - PDF

Specjalność

 • Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych

Opis

Studenci na kierunku mechanika i budowa maszyn na Politechnice Morskiej w Szczecinie poznają kwestie umożliwiające bieżącą obsługę, zarządzanie oraz diagnozowanie urządzeń typowych dla siłowni okrętowej. Daje to absolwentom możliwość wyboru miejsca pracy począwszy od typowej ścieżki kariery w charakterze członka kadry oficerskiej statku, poprzez pracę w firmach naprawczo-serwisowych, na założeniu własnej działalności gospodarczej kończąc.

Kierunek mechanika i budowa maszyn jest kierunkiem mundurowym (1 stopień studiów). Studenci otrzymują mundury bezpłatnie na podstawie zobowiązania mundurowego.

W trakcie studiów studenci nabywają kwalifikacji w zakresie obsługiwania siłowni okrętowych. Kwalifikacje te, po uzupełnieniu wymaganej praktyki na morzu zostają potwierdzone dyplomem oficera mechanika wachtowego wydanym przez odpowiedni organ administracji morskiej, pozwalając na pracę w składzie członków załóg obiektów pływających jako oficer mechanik okrętowy.

Podczas studiów przekazywana jest studentom wiedza z zakresu organizowania, zarządzania i wykonywania remontów urządzeń energetycznych, instalacji przemysłowych, instalacji chłodniczych oraz instalacji recyclingowych. Studenci uczeni są zasad pracy w zespole, zasad funkcjonowania służb technicznych, towarzystw klasyfikacyjnych, służb dozoru technicznego armatorów, organów dozoru technicznego.

Studenci poznają także jak koordynować prace związane z przebiegiem procesu eksploatacji urządzeń oraz nabywają umiejętności z zakresu prac wspomagających projektowanie prostych zadań inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją w stoczniach oraz zakładach produkcyjnych i remontowych.

👉 Więcej o naszym Wydziale Mechanicznym PM >> filmy i zdjęcia

👉 Program studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn

👉 Zobacz relację z dnia otwartego naszego Wydziału

👉 Zobacz informator Politechniki Morskiej - plik PDF

👉 Czytaj wywiad z naszym absolwentem 

Argumenty

Niezależnie od rozwoju autonomicznych jednostek transportowych, automatyzacji urządzeń energetycznych, czy też wdrażania technik komputerowych z zakresu sztucznej inteligencji nie zniknie potrzeba utrzymywania stanu technicznego tych urządzeń na właściwym poziomie. Mówiąc w skrócie ktoś będzie musiał umieć te urządzenia diagnozować i naprawiać.

Zdobyte podczas studiów kwalifikacje można wykorzystywać w różnych obszarach gospodarki, od szeroko rozumianej gospodarki morskiej, poprzez energetykę, przemysł wydobywczy, itp. zatem wraz z rozwojem zainteresowań, zmianami koniunktury oraz na skutek wpływu czynników zewnętrznych istnieje możliwość zmiany miejsca pracy, zapewniając wykorzystanie w dalszym ciągu wiedzy zdobytej podczas studiów.

Wydział Mechaniczny PM dysponuje szerokim wachlarzem różnorodnych laboratoriów. Znajdują się wśród nich np. tradycyjne modele silników - od małych po kilkunastotonowe kolosy.

Dwoje studentów w mundurach Wydziału Mechanicznego PM przy silniku okrętowym

Spora część szkoleń odbywa się przy użyciu najnowocześniejszych technologii, w tym VR (szkolenia w zakresie silników wolnoobrotowych) i systemu ekranów dotykowych (Laboratorium Symulatora Siłowni Okrętowych).

Student kierunku mechanika i budowa maszyn przy ekranie dotykowym

Program kształcenia zapewnia realizację szkolenia na poziomie operacyjnym – pozwalając po ukończeniu studiów i uzupełnieniu praktyki na uzyskanie kwalifikacji oficerskich w Dziale Maszynowym. Program ten zapewnia również realizację szkolenia na poziomie zarządzania – pozwalając po dalszym uzupełnieniu praktyki i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na uzyskanie dyplomu drugiego oficera mechanika okrętowego. Dzieje się tak bez konieczności uczęszczania na półroczny kurs kwalifikacyjny stanowiący dla osób pracujących pewne wyzwanie finansowo-logistyczne.

Praca

Absolwenci PM uzyskując kwalifikacje pierwszego stopnia, otrzymują tytuł zawodowy inżyniera oraz uprawnienia do uzyskania dyplomu mechanika okrętowego na poziomie operacyjnym, na podstawie odrębnych przepisów, natomiast po studiach drugiego stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera i są przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Losy dotychczasowych absolwentów wykazują, że potrafią oni dobrze funkcjonować nie tylko w obszarach specyficznych dla gospodarki morskiej, ale również w energetyce, przemyśle wydobywczym, czy też przemyśle przetwórczo-chemicznym, wszędzie tam, gdzie potrzebne są wiedza i umiejętności z zakresu eksploatacji, diagnostyki i napraw urządzeń mechanicznych.

Program studiów

Kierunek: mechanika i budowa maszyn

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalności:

 • budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)

Absolwenci posiadają kwalifikacje do: 

 • wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych systemów energetycznych morskich i lądowych,
 • prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze systemów energetycznych morskich i lądowych,
 • zarządzania eksploatacją i remontami okrętowych i lądowych systemów energetycznych,
 • podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji,
 • pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym,
 • rozwijania technologii proekologicznych,
 • kierowania zespołami ludzkimi i twórczego rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego.

Absolwenci przygotowani są do pracy w:

 • zakładach przemysłowych sektora maszynowego morskiego i lądowego,
 • biurach projektowo-konstrukcyjnych sektora gospodarki morskiej,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu maszynowego okrętowego i lądowego,
 • przedsiębiorstwach doradczo-konstrukcyjnych przemysłu maszynowego okrętowego i lądowego,
 • instytucjach klasyfikacyjnych okrętownictwa,
 • administracji morskiej,
 • służb technicznych armatorów i przedsiębiorstw.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera i jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

dokumenty rekrutacyjne infografika

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie: 

(pliki do pobrania poniżej)
 1. Podanie o przyjęcie na studia II stopnia. 
 2. Ankietę osobową lub podpisany wydruk formularza z rejestracji online.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów za granicą, musi on uprawniać kandydata/kę do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w kraju, w którym dyplom został wydany. Kandydaci zobowiązani są złożyć oryginał dyplomu opatrzony apostille lub zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej).*
 4. Poświadczoną przez Uczelnię kopię suplementu.
 5. Dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm. Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez okularów z ciemnymi szkłami, równomiernie oświetlona twarz. Zobacz przykłady. Fotografię należy również przesłać w formie elektronicznej jako załącznik(co najmniej 540x420 pikseli, 300 dpi) podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – Rekrutacja >> Rejestracja online. Jeżeli wystąpi problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna po dostarczeniu papierowej wersji wszystkich dokumentów.
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (zob. Opłaty).
 7. Dowód osobisty do wglądu (przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą/ kurierem - po przyjęciu na studia).
 8. Klauzulę informacyjną RODO.
 9. (Opcjonalnie) Anonimową ankietę dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie (do celów statystycznych).
*  O przyjęcie na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów za granicą w rozumieniu art. 326 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.

Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – Rekrutacja >> Rejestracja online.

Cudzoziemcy aplikujący na Uczelnię proszeni są o wpisywanie danych z paszportów! Kandydaci z obywatelstwem polskim, posiadający dowód osobisty, proszeni są o wpisywanie danych z dowodu! Imiona w formularzach powinny być wpisane zgodnie z dokumentem tożsamości.

Uwaga! należy dostarczyć dokumenty również w wersji papierowej do końca okresu rekrutacji, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku!
Papierowe wersje dokumentów muszą dotrzeć na Politechnikę Morską w Szczecinie najpóźniej do 22 lipca 2024 r.

Kandydaci mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
 • osobiście do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - ul. Willowa 2, pok. 103 (pon. - pt. w godz. 9 - 14) lub
 • w budynku głównym PM ul. Wały Chrobrego 1-2, pok. 33 na parterze w holu głównym (od poniedziałku do piątku do 22 lipca w godzinach 9 - 14) lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej
na  adres:
Politechnika Morska w Szczecinie
REKRUTACJA
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF
Ankieta OSOBOWA dla kandydata/ki na studia na Politechnice Morskiej
Klauzula informacyjna RODO PM 2025 - PDF
ANKIETA ANONIMOWA dla kandydata/ki na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub na konto bankowe Politechniki Morskiej w Szczecinie: 
Bank Pekao S.A.  91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

Opłaty za studia w języku polskim:
 • obywatele polscy -  0 zł/rok 
 • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO  na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 0zł/rok
 • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 10 400 zł/rok.
Opłaty za studia w języku angielskim (Mechanical Engineering):
 • obywatele polscy - 4 400 zł/rok 
 • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO  na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 4 400 zł/rok 
 • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności – 15 200 zł/rok.
Kandydaci mogą brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł. W przypadku niepowodzenia w rekrutacji na kierunek główny, kandydaci będą automatycznie przekierowani na rekrutację na kierunek alternatywny.
Kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 – 14:00.

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Mechaniczny

Ul. Willowa 2 (budynek nr 2 – po prawej stronie od bramy wjazdowej na terenie PM)
71-650 Szczecin
Wydział Mechaniczny Politechniki Morskiej w Szczecinie, front budynku budynek na ul. Willowej

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna:
e-mail: dm@pm.szczecin.pl
tel. kom.: +48 665 370 490

Dziekanat:
+48 91 48 09 512,
+48 91 48 09 513,
+48 91 48 09 594,
+48 91 48 09 380.

 

Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na internetowej stronie uczelni https://irk.pm.szczecin.pl/Login.aspx  ponownie logując się do systemu.

Wyniki rekrutacji będą dostępne 23 lipca 2024 r. od godz. 14:00 (dla rekrutacji, która kończyła się 15 lipca 2024 r.).
Osoby, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów będą również powiadamiane listem zwykłym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.

Dotyczy obywateli polskich - kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Komisji.

Dotyczy cudzoziemców - kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.