Kierunek

Teleinformatyka

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5 letnie
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier
Terminy rekrutacji: 15.05.23 r. do 18.07.23 r.


Rekrutacja trwa 15.05.23 r. - 18.07.23 r.

Spełnienie wymogów rekrutacyjnych jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Komisja rekrutacyjna PM bierze w procesie rekrutacji pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:
- język polski,
- matematyka,
- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.

Dodatkowe punkty przyznawane są za maturę na poziomie rozszerzonym z przedmiotów takich jak:
chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

Warto wiedzieć, że jeśli jesteś kandydatem ze szkoły objętej patronatem Politechniki Morskiej w Szczecinie uzyskujesz dodatkowe 50% punktów.

Jeśli macie pytania dotyczące rekrutacji - napiszcie do nas na czacie (dostępnym w okresie rekrutacyjnym).

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 22/23 w Akademii Morskiej w Szczecinie
informacje dotyczące warunków i trybów rekrutacjii na studia w roku akademickim 22/23
Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2023/24 Politechniki Morskiej w Szczecinie

Specjalność

Eksploatacja systemów łączności,
Projektowanie systemów łączności

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek. Program studiów inżynierskich kierunku teleinformatyka obejmuje łącznie 3,5 roku nauki, podzielone na 7 semestrów w tym jeden semestr przeznaczony jest na realizacje praktyki.
Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę po piątym semestrze studiów w firmach branży IT, ICT oraz branży elektroniki morskiej. Po trzecim semestrze mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności.

Decyzję o uruchomieniu w danym roku akademickim poszczególnych specjalności podejmuje dziekan, uwzględniając zadeklarowane przez studentów wybory specjalności oraz stan liczbowe grup studenckich.

👉 Więcej o naszym Wydziale Informatyki i Telekomunikacji >> poznaj nasze roboty ->> zobacz filmy i zdjęcia 

👉 Zobacz jak wygląda dzień otwarty na naszym Wydziale

👉 Program studiów na kierunku teleinformatyka

👉 Zobacz informator Politechniki Morskiej - plik PDF

Opis

Wybierając kierunek teleinformatyka zdobędziesz wiedzę i umiejętności zarówno z informatyki jak i telekomunikacji, uzyskasz kompetencje do pracy w firmach informatycznych jak i powiązanych w telekomunikacją.

Elementami wyróżniającymi teleinformatykę na Politechnice Morskiej w Szczecinie, na tle innych kierunków występujących w Polsce i na świecie jest:

· ukierunkowanie efektów kształcenia na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Student/ka będzie miał możliwości praktycznego opanowania umiejętności w licznych nowoczesnych specjalistycznych laboratoriach podczas wielu zajęć laboratoryjnych i projektowych.

· rozszerzenie programu studiów o przedmioty związane z nawigacją oraz urządzeniami nawigacyjnymi stosowanymi. Student/ka uzyska specjalistyczna wiedzę i umiejętności pozwalające na eksploatację i projektowanie systemów teleinformatycznych w sektorze transportu w tym transportu morskiego.

Uwzględnienie w programie kształcenia wspomnianych zagadnień powiązanych z problemami nawigacji jest unikatowe w skali kraju, a także w skali światowej.

Absolwenci kierunku teleinformatyka uzyskują podczas studiów poszerzoną znajomość języka angielskiego, także specjalistycznego w dziedzinie wiedzy, którą się zajmują. Dzięki temu mogą odnaleźć się nie tylko na polskim, ale też światowym rynku pracy.

Zalety

Uzyskanie uniwersalnych kompetencji obejmujących zarówno wiedzę i umiejętności z informatyki jak i telekomunikacji

· zdobycie wielu umiejętności praktycznych – poprzez naukę w nowoczesnych specjalizowanych laboratoriach,

· zdobycie wiedzy i umiejętności z podstaw nawigacji i urządzeń nawigacyjnych,

· coroczne aktualizowanie programu studiów,

· aktualizowanie programu studiów przy współpracy z firmami sektora IT, ICT, i sektora gospodarki morskiej.

Praca

Po ukończeniu studiów na kierunku teleinformatyka absolwent/ka

· znajdzie pracę w firmach informatycznych,

· znajdzie pracę w firmach telekomunikacyjnych,

· odnajdzie się w firmach zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem systemów przesyłania danych i informacji,

· znajdzie pracę w firmach zajmujących się sieciami komputerowymi, przemysłowymi sieciami komputerowymi, sieciami mobilnymi oraz internetem rzeczy (IoT),

· wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności w firmach zajmujących się elektroniką morską i sieciami teleinformatycznymi na statkach,

· wykorzysta swoją wiedzę w innych firmach zajmujących się transportem,

· odnajdzie się nie tylko na polskim, ale też światowym rynku pracy (dzięki dobrej znajomości języków obcych).

Profil absolwentów

Stając się absolwentem/ką kierunku teleinformatyka uzyskasz następujące kompetencje:

· zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych;

· zdobędziesz wiedzę ogólną w zakresie przedmiotów matematyczno-fizycznych, podstawowych przedmiotów elektronicznych i przedmiotów ekonomiczno-humanistycznych;

· zdobędziesz nowoczesną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i telekomunikacji;

· zdobędziesz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów teleinformatycznych.

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 2535 godzin na osobę w tym:

· 1095 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku

· 195 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)

· 1035 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych (w grupach 16 osobowych)

· 210 godzin zajęć projektowych (w grupach 8 osobowych)

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę po piątym semestrze studiów w firmach branży IT, ICT oraz branży elektroniki morskiej. Po trzecim semestrze mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:

· Eksploatacja systemów łączności – ESŁ

· Projektowanie systemów łączności – PSŁ

Program studiów

Teleinformatyka zajmuje się techniką przesyłu informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz transmisją danych za pomocą różnych mediów. Jak sama nazwa wskazuje, jest działem obejmującym swym zakresem informatykę i telekomunikację. Zatem wybierając ten kierunek zdobędziesz wiedzę w oby ww. dziedzinach oraz uzyskasz kompetencje do pracy zarówno w firmach informatycznych jak i powiązanych z telekomunikacją. Elementy wyróżniające kierunek teleinformatyka na Politechnice Morskiej w Szczecinie, na tle innych podobnych kierunków oferowanych w Polsce i na świecie:

·Studiując w naszej uczelni będziesz miał/a możliwość praktycznego opanowania niezbędnych w pacy umiejętności podczas zajęć w licznych nowoczesnych, specjalistycznych laboratoriach oraz podczas zajęć projektowych.

·Oferujemy program studiów rozszerzony o przedmioty związane z nawigacją oraz urządzeniami nawigacyjnymi stosowanymi nie tylko w technice morskiej, ale także we wszystkich pozostałych lądowych i powietrznych systemach transportowych. Zatem po ukończeniu tego kierunku uzyskasz specjalistyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na eksploatację i projektowanie systemów teleinformatycznych w sektorze transportu.

Uwzględnienie w programie kształcenia wspomnianych zagadnień powiązanych z problemami nawigacji jest unikalne w skali kraju a także w skali światowej.

Opis programu studiów w poszczególnych semestrach

Semestr 1 – W semestrze dominują przedmioty ogólne oraz podstawowe. Studenci mają do wyboru jeden z dwóch przedmiotów w dwóch modułach obieralnych przedmiotów ogólnych. Dokonują także wyboru języka kontynuowanego przez następne 3 semestry. Realizowane są także przedmioty podstawowe (analiza matematyczna, fizyka, elektrotechnika). Rozpoczyna się także realizacja przedmiotów kierunkowych (podstawy programowania, technologie programowania). Semestr 2 – W semestrze kontynuowane są przedmioty ogólne w dwóch modułach obieralnych oraz przedmioty podstawowe (algebra liniowa matematyka dyskretna, elektronika). Realizowane są przedmioty kierunkowe (technika cyfrowa, architektura systemów mikroprocesorowych). Rozpoczyna się wychowanie fizyczne, które kontynuowane jest przez następne 4 semestry.

Semestr 3 – W semestrze realizowane są głównie przedmioty kierunkowe (układy i systemy automatyki, podstawy telekomunikacji, programowanie obiektowe, sieci komputerowe, systemy operacyjne, teoria systemów). Realizowane są ostatnie przedmioty podstawowe (inżynieryjne zastosowanie probabilistyki i statystyki, oprogramowanie inżynierskie). W takcie semestru studenci dokonują wyboru jednych z dwóch specjalności: eksploatacja systemów łączności lub projektowanie systemów łączności. Semestr 4 – W semestrze realizowane są głównie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe.

Dwa przedmioty specjalistyczne przeprowadzone są niezależnie od wyboru specjalności (seminarium dyplomowe, nawigacja obiektów mobilnych). W semestrze studenci dokonują wyboru tematu pracy dyplomowej. Semestr 5 – Podobnie jak w semestrze 4, realizowane są głównie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Jeden przedmiot (urządzenia nawigacyjne) przeprowadzony jest niezależnie od wyboru specjalności. Semestr 6 – Semestr przeznaczony jest na realizację praktyki programowej. Semestr 7 – W semestrze realizowane są ostanie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Realizowane są projekty indywidualne i zespołowe, studenci kończą pisanie pracy dyplomowej.

Sylwetka absolwenta i absolwentki

Absolwenci kierunku teleinformatyka w PM uzyskują:

- podstawową wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych;

- wiedzę ogólną w zakresie przedmiotów matematyczno-fizycznych, podstawowych przedmiotów elektronicznych i przedmiotów ekonomiczno-humanistycznych;

-  nowoczesną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i telekomunikacji;

- wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów teleinformatycznych;

- umiejętności zarządzania informacją (umiejętność pobierania i analizowania informacji z różnych źródeł);

- zasady- znajomość zasad- znajomość zasad funkcjonowania internetu rzeczy (IoT)

- umiejętności programowania komputerów, sieci komputerowych i sieci mobilnych;

- wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, implementowania i eksploatacji systemów teleinformatycznych, obejmujących zarówno sprzęt jak i oprogramowanie;

- znajomość mechanizmów bezpieczeństwa stosowane w systemach teleinformatycznych;

- podstawową wiedzę w zakresie systemów operacyjnych, szczególnie systemów czasu rzeczywistego;

- znajomość zasad inżynierii oprogramowania pozwalające na prowadzenie projektów informatycznych;

- podstawy nawigacji obiektów mobilnych oraz zdobędzie umiejętności ich wykorzystania w nawigacyjnych urządzeniach elektronicznych;

· zdobędziesz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki, telekomunikacji i elektroniki;

- umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – będziesz biegle posługiwać się językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego;

- przygotowanie do pracy w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych lub w innych firmach i organizacjach zajmujących się tworzeniem, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów teleinformatycznych.

Przewidywane możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku teleinformatyka, jako absolwent/absolwentka znajdziesz pracę w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów przesyłania danych i informacji, w tym zwłaszcza w zespołach projektowych i zespołach administrujących pracę systemów teleinformatycznych. Z łatwością odnajdziesz swoje miejsce w organizacjach i przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne systemy zarządzania, sterowania i inżynierii wiedzy. Dzięki temu, że w trakcie studiów jako student / studentka poznasz technologie teleinformatyczne stosowane w najbardziej zaawansowanych systemach oraz sposoby ich wytwarzania, będziesz mógł podjąć pracę w firmach z różnych sektorów gospodarki o wysokim stopniu specjalizacji, w tym gospodarki morskiej.

Zdobyte na uczelni umiejętności ułatwią ci też ewentualne prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że absolwenci kierunku uzyskują podczas studiów poszerzoną znajomość języka angielskiego, także specjalistycznego w dziedzinie wiedzy, którą się zajmują. Dzięki temu mogą odnaleźć się nie tylko na polskim, ale też światowym rynku pracy.

dokumenty rekrutacyjne infografika

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie: 

(pliki do pobrania poniżej)
  1. Podanie o przyjęcie na studia.
  2. Ankietę osobową lub podpisany wydruk formularza z rejestracji online.
  3. Świadectwo dojrzałości * (w trakcie rejestracji online należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
  4. Dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm. Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz oraz w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce Rekrutacja >> Rejestracja online. Jeżeli wystąpi problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna po dostarczeniu papierowej wersji wszystkich dokumentów.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (zobacz - zakładka Opłaty).
  6. Klauzulę informacyjną RODO.
  7. Dowód osobisty do wglądu (przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą lub kurierem - po przyjęciu na studia).
  8. Oświadczenie o dokonaniu wyboru przedmiotów obieralnych.
  9. (Opcjonalnie) Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika (w trakcie rejestracji należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania kserokopii dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
  10. (Opcjonalnie) Anonimową ankietę dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie (do celów statystycznych).
* O przyjęcie na studia na Politechnikę Morską w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości w rozumieniu art. 69.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r. Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce Rekrutacja >> Rejestracja online

Uwaga! należy dostarczyć dokumenty również w wersji papierowej, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku!

Papierowe wersje dokumentów muszą dotrzeć na Politechnikę Morską w Szczecinie najpóźniej do końca terminu rekrutacji. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub kurierem, liczy się data nadania przesyłki.

Kandydaci mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
- osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub
- umieszczając dokumenty w skrzynce w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1-2 lub
- za pośrednictwem operatora pocztowego lub
- za pośrednictwem firmy kurierskiej

na  adres:​​​​​​​
Politechnika Morska w Szczecinie
REKRUTACJA
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

 

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Ankieta dla kandydatów na studia
Oświadczenie o dokonaniu wyboru przedmiotów obieralnych
Klauzula informacyjna RODO
Zgoda rodziców nieletnich studentów.
Opłata rekrutacyjna: 85 zł,

wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Politechniki Morskiej w Szczecinie:
Bank Pekao S.A. 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

studia płatne :
· obywatele polscy – 0 zł
· cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 8 500 zł/rok
· cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 0zł

Kandydaci wybierają w trakcie rejestracji online jeden kierunek główny i drugi alternatywny w ramach tego samego wydziału i wnoszą tylko jedną opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł. W przypadku niepowodzenia w rekrutacji na kierunek główny, kandydaci będą automatycznie przekierowani na rekrutację na kierunek alternatywny. Jeśli kandydaci rejestrują się online w celu rekrutacji na kierunek na kolejnym wydziale lub na studia w innym trybie (stacjonarnym lub niestacjonarnym) zobowiązani są do wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł.

kasa czynna : poniedziałek - piątek 10:14

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Komisja Rekrutacyjna Wydziału WIiT dostępna w pokoju 174,
e-mail: di@pm.szczecin.pl
+48 91 48 09 871

Dziekanat:
Studia stacjonarne
+48 91 48 09 893
+48 91 48 09 894
+48 91 48 09 871
e-mail: di@pm.szczecin.pl

Studia niestacjonarne
+48 91 48 09 893
+48 91 48 09 894
+48 91 48 09 871
e-mail: di@pm.szczecin.pl 

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na internetowej stronie uczelni  https://irk.am.szczecin.pl/Default.aspx  ponownie logując się do systemu.
Wyniki będą dostępne od 24 lipca 2023 r.

Osoby, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów będą również powiadamiane listem zwykłym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej (dotyczy obywateli polskich).

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji (dotyczy cudzoziemców).