Kierunek

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Typ studiów: studia II stopnia
Język: polski
Czas trwania: 1,5 roku
Forma: Studia niestacjonarne
Tytuł: magister
Terminy rekrutacji: 15.05.2023 r. - 22.09.2023 r.


https://rekrutacja.pm.szczecin.pl/uploads/courses/zarzadzanie_i_inzynieria_produkcji.jpg

Rekrutacja trwa 15.05.23 r. - 22.09.23 r.

Papierowe wersje dokumentów muszą dotrzeć na Politechnikę Morską w Szczecinie najpóźniej do 22 września 2023 r. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub kurierem, liczy się data nadania przesyłki.

Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, która podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla danego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc – osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia i spełniły warunki formalne.

Kryteria formalne

Do przyjęcia na studia II stopnia na Politechnice Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku.
 
Informator dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej 2023/24
Warunki, tryby i terminy rekrutacji na Politechnice Morskiej 2023_24. P.O. 10 z 2023
Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w r. ak. 2023 PO.20 z 2022

Specjalność

 • Utrzymanie ruchu w przemyśle 4.0 - NOWOŚĆ!

  Zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi - NOWOŚĆ!

  Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym 

Opis

Czujesz, że jesteś stworzony do funkcji kierowniczych? A może lubisz kreować nowatorskie rozwiązania? Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Morskiej jest dla Ciebie!


Studia przygotują Cię do pełnienia funkcji kierowniczych oraz wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych ze szczególnym uwzględnieniem firm i instytucji gospodarki morskiej.

Uzyskasz kompetencje poszukiwane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczo-rozwojowych oraz jednostkach projektowych i doradczych nastawionych na wdrażanie i rozwój innowacji technologicznych i organizacyjnych. Dodatkowo będziesz je mógł potwierdzić zewnętrznym Certyfikatem Six Sigma Yellow Belt.

Nauczysz się, jak wyznaczać cele strategiczne i operacyjne w produkcji, a także zdobędziesz umiejętności skutecznej organizacji, koordynacji i kontroli wykonanych zadań produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii czy specjalistycznego oprogramowania.

Studia na tym kierunku przygotują Cię także do usprawniania procesów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów przemysłu 4.0. Zdobędziesz wiedzę o przedsiębiorczości, zasadach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, o etyce zarządzania i o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w globalnej gospodarce.

👉 Więcej o naszym Wydziale >> filmy i zdjęcia  >>  inne kierunki na WIET

👉 Zobacz relację z dnia otwartego naszego Wydziału

👉 Program studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

👉 Zobacz informator Politechniki Morskiej - plik PDF

Argumenty

• nowoczesna baza szkoleniowa i laboratoryjna,
• autorskie programy nauczania, powstające w odpowiedzi na potrzeby rynku,
• ścisła współpraca uczelni z biznesem,
• staże i praktyki w ciekawych firmach,
• nauka profesjonalnego języka angielskiego (którego znajomość potwierdzisz odpowiednim certyfikatem!),
• możliwość uzyskania certyfikatu Six Sigma Yellow Belt.

Praca

• przedsiębiorstwa produkcyjne różnych branż,
• kierownicze stanowiska w działach utrzymania ruchu,
• działy zarządzania jakością przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach transportowych, doradczych i projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.

dokumenty rekrutacyjne infografika

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie: 

(pliki do pobrania poniżej)
 1. Podanie o przyjęcie na studia II stopnia.
 2. Ankietę osobową lub podpisany wydruk formularza z rejestracji online.
 3. Poświadczoną przez uczelnie kopię dyplomu ukończenia studiów (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów za granicą, musi on uprawniać kandydata/kę do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w kraju, w którym dyplom został wydany. Kandydaci zobowiązani są złożyć oryginał dyplomu opatrzony apostille lub zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej).*
 4. Poświadczoną przez Uczelnię kopię suplementu.
 5. Dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm. Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz oraz w formie elektronicznej jako załącznik (co najmniej 540x420 pikseli, 300 dpi) podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce Rekrutacja >> Rejestracja online. Jeżeli wystąpi problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna po dostarczeniu papierowej wersji wszystkich dokumentów.
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (zobacz - zakładka Opłaty).
 7. Klauzulę informacyjną RODO.
 8. Dowód osobisty do wglądu (przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą/ kurierem - po przyjęciu na studia).
 9. Deklarację językową.
 10. (Opcjonalnie) Anonimową ankietę dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie (do celów statystycznych).

* O przyjęcie na studia na Politechnikę Morską w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów za granicą w rozumieniu art. 326 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.

,

Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce Rekrutacja >> Rejestracja online

Cudzoziemcy aplikujący na Uczelnię proszeni są o wpisywanie danych z paszportów! Kandydaci z obywatelstwem polskim, posiadający dowód osobisty proszeni są o wpisywanie danych z dowodu! Imiona w formularzach powinny być wpisane zgodnie z dokumentem tożsamości.

Uwaga! dokumenty
 należy dostarczyć również w wersji papierowej, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku!
Papierowe wersje dokumentów muszą dotrzeć na Politechnikę Morską w Szczecinie najpóźniej do końca terminu rekrutacji. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub kurierem, liczy się data nadania przesyłki.

Kandydaci mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
- osobiście do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (budynek WIET ul. H. Pobożnego 11) lub
- umieszczając dokumenty w skrzynce w budynku WIET przy ul. H. Pobożnego 11 lub ul. Wały Chrobrego 1-2 lub
- za pośrednictwem operatora pocztowego lub
- za pośrednictwem firmy kurierskiej
na adres:
Politechnika Morska w Szczecinie
REKRUTACJA
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF
Ankieta OSOBOWA dla kandydatów na studia na PM - PDF
Deklaracja językowa
informacja RODO
Ankieta ANONIMOWA dla kandydatów na studia PM - PDF

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub na konto bankowe Politechniki Morskiej w Szczecinie: 
Bank Pekao S.A.  91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

Opłaty za studia:
 • obywatele polscy – 4 400 zł /rok 
 • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności – 7.800 zł/rok 
 • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO  na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) - 4 400 zł /rok.
Kandydaci mogą brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł. W przypadku niepowodzenia w rekrutacji na kierunek główny, kandydaci będą automatycznie przekierowani na rekrutację na kierunek alternatywny.
Kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 – 14:00.

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dostępna w pokoju 21, 420 i 105 (sala 105 w terminie od 07.07 do 18.07.2023 r.)
e-mail: wkr.wiet@pm.szczecin.pl
Komisja WIET tel.:
91 48 09 690
91 48 09 643
91 48 09 820 (w terminie od 07.07 do 18.07.2023 r.)


 

Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na internetowej stronie uczelni https://irk.am.szczecin.pl/Login.aspx  ponownie logując się do systemu.

Osoby, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów będą również powiadamiane listem zwykłym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej (dotyczy obywateli polskich).

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji (dotyczy cudzoziemców).