Kierunek

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Typ studiów: studia II stopnia
Język: polski
Czas trwania: 1,5 roku - 3 semestry
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: magister 
Terminy rekrutacji: Rekrutacja 30.01.2024 r. - 15.03.2024 r.


Rekrutacja trwa od 30.01.24 r. do 15.03.24 r.

Kryteria formalne

Do przyjęcia na studia II stopnia na Politechnice Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 22/23 w Akademii Morskiej w Szczecinie
informacje dotyczące warunków i trybów rekrutacjii na studia w roku akademickim 22/23
Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2023/24 Politechniki Morskiej w Szczecinie

Specjalność

 • Utrzymanie ruchu w przemyśle 4.0 - NOWOŚĆ!

 • Zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi - NOWOŚĆ!

 • Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym 

Opis

Czujesz, że jesteś stworzony do funkcji kierowniczych? A może lubisz kreować nowatorskie rozwiązania? Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Morskiej jest dla Ciebie!


Studia przygotują Cię do pełnienia funkcji kierowniczych oraz wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych ze szczególnym uwzględnieniem firm i instytucji gospodarki morskiej.

Uzyskasz kompetencje poszukiwane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczo-rozwojowych oraz jednostkach projektowych i doradczych nastawionych na wdrażanie i rozwój innowacji technologicznych i organizacyjnych. Dodatkowo będziesz je mógł potwierdzić zewnętrznym Certyfikatem Six Sigma Yellow Belt.

Nauczysz się, jak wyznaczać cele strategiczne i operacyjne w produkcji, a także zdobędziesz umiejętności skutecznej organizacji, koordynacji i kontroli wykonanych zadań produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii czy specjalistycznego oprogramowania.

Studia na tym kierunku przygotują Cię także do usprawniania procesów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów przemysłu 4.0. Zdobędziesz wiedzę o przedsiębiorczości, zasadach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, o etyce zarządzania i o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w globalnej gospodarce.

👉 Więcej o naszym Wydziale >> filmy i zdjęcia  >>  inne kierunki na WIET

👉 Zobacz relację z dnia otwartego naszego Wydziału

👉 Program studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

👉 Zobacz informator Politechniki Morskiej - plik PDF

Argumenty

• nowoczesna baza szkoleniowa i laboratoryjna,
• autorskie programy nauczania, powstające w odpowiedzi na potrzeby rynku,
• ścisła współpraca uczelni z biznesem,
• staże i praktyki w ciekawych firmach,
• nauka profesjonalnego języka angielskiego (którego znajomość potwierdzisz odpowiednim certyfikatem!),
• możliwość uzyskania certyfikatu Six Sigma Yellow Belt.

Praca

• przedsiębiorstwa produkcyjne różnych branż,
• kierownicze stanowiska w działach utrzymania ruchu,
• działy zarządzania jakością przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwentów kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach transportowych, doradczych i projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.

Absolwenci specjalności utrzymanie ruchu w przemyśle 4.0 posiadają dodatkowo kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych metodyk zarządzania utrzymaniem ruchu oraz posiada kompetencje pozwalające na podejście pracy w komórkach zajmujących się utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw wykorzystujących technologie przemysłu 4.0. W szczególności potrafi zaprojektować, wdrożyć i zarządzać systemem utrzymania ruchu w oparciu o potrzeby przedsiębiorstwa. Atutem specjalności jest uwzględnienie w programie kształcenia specyfiki inteligentnej fabryki (Smart Factory). Potrafi wykorzystać najnowsze rozwiązania techniczne i informatyczne na potrzeby:

• opracowywania harmonogramów remontów i konserwacji maszyn czy robotów przemysłowych;

• diagnozowania i usuwania awarii, oraz zapobiegania problemom związanym z utrzymaniem ruchu w przyszłości;

• zapewniania zaopatrzenia technicznego oraz nadzoru nad realizacją usług serwisowych;

• prowadzenia, opracowywania i aktualizacji dokumentacji technicznej.

Absolwenci dzięki odbywającym się w najnowocześniejszych laboratoriach zajęciom są praktycznie zaznajomieni ze współczesnymi wykorzystywanymi w przemyśle 4.0 technologiami jak druk 3D, czy interaktywna wizualizacja 3D z wykorzystaniem gogli VR. Absolwenci są przygotowani do pełnienia roli liderów służb utrzymania ruchu. Potrafią stworzyć zespół TPM (Total Productive Maintenance - kompleksowe utrzymanie ruchu). Mają kompetencje związane z organizacją i koordynacją pracy pracowników działu utrzymania ruchu, potrafią motywować, inspirować i rozliczać członków SUR (służb utrzymania ruchu).

Absolwent tej specjalności, opuszcza Uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi współczesnym i przyszłościowym wymaganiom i potrzebom gospodarki Polski i Unii Europejskiej. Spełnia wymagania stawiane wysoko wykfalifikowanej kadrze menedżerskiej. Posiada dobrą znajomość języka obcego na poziomie B2, pozwalającą na komunikację w środowisku biznesowym. Absolwenci, jeżeli skorzystali z oferty jaką daje program studiów i przystąpili do zewnętrznego egzaminu, posiadają potwierdzający uzyskanie kwalifikacji, wydany przez zewnętrzną jednostkę SwissCert Sp. z o.o. certyfikat Six Sigma Yellow Belt. Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł magistra inżyniera i mogą kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia.

Absolwenci specjalności zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi posiadają dodatkowo kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu automatyzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwach przemysłowych. W szczególności potrafią:

• zaprojektować, bezpieczny i niezawodny bazujący na automatyzacji system produkcyjny,

• ocenić możliwości wdrożenia automatyzacji, koszty i ryzyka wdrożenia,

• wykorzystać czujniki, rejestratory i inne elementy wspomagające kontrolę pracy zautomatyzowanej linii produkcyjnej,

• dobierać i obsługiwać rozwiązania sieciowe w obsłudze zakładów produkcyjnych,

• organizować i koordynować pracę zespołów obsługujących zautomatyzowaną produkcję.

Absolwenci dzięki odbywającym się w najnowocześniejszych laboratoriach zajęciom są praktycznie zaznajomieni ze współcześnie wykorzystywanymi w przemyśle 4.0 technologiami jak druk 3D, czy interaktywna wizualizacja 3D z wykorzystaniem gogli VR czy programowanie robotów przemysłowych. Absolwenci tej specjalności, opuszczają Uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi współczesnym i przyszłościowym wymaganiom i potrzebom gospodarki Polski i Unii Europejskiej. Spełniają wymagania stawiane wysoko wykfalifikowanej kadrze menedżerskiej. Wykazują się dobrą znajomością języka obcego na poziomie B2, pozwalającą na komunikację w środowisku biznesowym. Absolwenci, jeżeli skorzystali z oferty jaką daje program studiów i przystąpili do zewnętrznego egzaminu, posiadają - potwierdzający uzyskanie kwalifikacji, wydany przez zewnętrzną jednostkę SwissCert Sp. z o.o. certyfikat Six Sigma Yellow Belt. Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł magistra inżyniera i mogą kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia.

dokumenty rekrutacyjne infografika

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie: 

(pliki do pobrania poniżej)
 1. Podanie o przyjęcie na studia II stopnia.
 2. Ankietę osobową lub podpisany wydruk formularza z rejestracji online.
 3. Poświadczoną przez uczelnie kopię dyplomu ukończenia studiów (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów za granicą, musi on uprawniać kandydata/kę do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w kraju, w którym dyplom został wydany. Kandydaci zobowiązani są złożyć oryginał dyplomu opatrzony apostille lub zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej).*
 4. Poświadczoną przez Uczelnię kopię suplementu.
 5. Dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm. Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz oraz w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce Rekrutacja >> Rejestracja online. Jeżeli wystąpi problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna po dostarczeniu papierowej wersji wszystkich dokumentów.
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (zobacz - zakładka Opłaty).
 7. Klauzulę informacyjną RODO.
 8. Dowód osobisty do wglądu (przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą/ kurierem - po przyjęciu na studia).
 9. Deklarację językową.
 10. (Opcjonalnie) Anonimową ankietę dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie (do celów statystycznych).

* O przyjęcie na studia na Politechnikę Morską w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów za granicą w rozumieniu art. 326 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.

,

Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce Rekrutacja >> Rejestracja online

Uwaga! należy dostarczyć dokumenty również w wersji papierowej, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku!

Papierowe wersje dokumentów muszą dotrzeć na Politechnikę Morską w Szczecinie najpóźniej do końca terminu rekrutacji. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub kurierem, liczy się data nadania przesyłki.

Kandydaci mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
- osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIET (budynek WIET ul. H. Pobożnego 11) lub
- umieszczając dokumenty w skrzynce w budynku WIET przy ul. H. Pobożnego 11 lub ul. Wały Chrobrego 1-2 lub
- za pośrednictwem operatora pocztowego lub
- za pośrednictwem firmy kurierskiej
na adres:
Politechnika Morska w Szczecinie
REKRUTACJA
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Pliki do pobrania

Podanie na studia Ii stopnia
Ankieta osobowa
Deklaracja językowa
informacja RODO
Ankieta dla kandydatów na studia

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub na konto Politechniki Morskiej w Szczecinie:
Bank Pekao S.A. 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

studia płatne:
· obywatele polscy – 0 zł /rok
· cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 7 000 zł/rok
· cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 0 zł/rok

Kandydaci wybierają w trakcie rejestracji online jeden kierunek główny i drugi alternatywny w ramach tego samego wydziału i wnoszą tylko jedną opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł. W przypadku niepowodzenia w rekrutacji na kierunek główny, kandydaci będą automatycznie przekierowani na rekrutację na kierunek alternatywny. Jeśli kandydaci rejestrują się online w celu rekrutacji na kierunek na kolejnym wydziale lub na studia w innym trybie (stacjonarnym lub niestacjonarnym) zobowiązani są do wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł.
kasa czynna : poniedziałek - piątek 10:14

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin

Komisja Rekrutacyjna Wydziału WIET dostępna w pokoju 16,17,105
e-mail: dt@pm.szczecin.pl
dziekanat: tel.
91 48 09 630;
91 48 09 686;
91 48 09 663;
91 48 09 631;
 

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na internetowej stronie uczelni https://irk.am.szczecin.pl/Login.aspx  ponownie logując się do systemu.

Osoby, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów będą również powiadamiane listem zwykłym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej (dotyczy obywateli polskich).

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji (dotyczy cudzoziemców).