Kierunek

Automatyka i robotyka

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Wydział: Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 4 lata
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier
Terminy rekrutacji: od 25.07.23 do 21.09.23 r.


https://rekrutacja.pm.szczecin.pl/uploads/home/automatyka_i_robotyka_foto_kierunek.jpg

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 25.07.2023 r. do 21.09.2023 r.

 

 

Spełnienie wymogów rekrutacyjnych jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Komisja rekrutacyjna PM bierze w procesie rekrutacji pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.

Dodatkowe punkty przyznawane są za maturę na poziomie rozszerzonym z przedmiotów takich jak:
chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

Warto wiedzieć, że kandydaci ze szkół objętych patronatem Politechniki Morskiej w Szczecinie uzyskują dodatkowe 50% punktów.
Jeśli macie pytania dotyczące rekrutacji - napiszcie do nas na czacie (dostępnym w okresie rekrutacyjnym).
Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2023/24 Politechniki Morskiej w Szczecinie
Warunki, tryby i terminy rekrutacji na Politechnice Morskiej 2023_24. P.O. 10 z 2023
Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na PM r. 2023 PO.20 z 2022

Opis

Czego nauczycie się na studiach? 

Automatyka i robotyka to najnowszy kierunek na Politechnice Morskiej, która będąc jedną z czołowych polskich uczelni pod kątem innowacyjności technologicznej, rozszerza swoją ofertę edukacyjną o najbardziej "przyszłościowe" kierunki studiów.

Nowoczesna gospodarka stwarza nieustannie powiększającą się pulę stanowisk pracy w branży automatyki i robotyki. Inżynierowie specjalizujący się w tych zagadnieniach będą w najbliższych latach, jednymi z liderów tworzącego się przemysłu 4.0.

Poznacie jak programować roboty przemysłowe, których zastępy już teraz opanowały automatyczne linie produkcyjne w najnowocześniejszych fabrykach.

Na tych, którzy nie lubią zamkniętych przestrzeni, czekają nowoczesne firmy z licznymi flotami dronów i pojazdów autonomicznych, które ktoś musi zaprogramować i wdrożyć procedury ich bezpiecznego funkcjonowania.

W trakcie studiów zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, eksploatacji i diagnostyki układów regulacji automatycznej i systemów robotycznych z wykorzystaniem narzędzi i technik informatycznych, w tym oprogramowania SCADA.

👉 Więcej o naszym Wydziale >> filmy i zdjęcia

👉 Zobacz jak wygląda dzień otwarty naszego Wydziału

👉 Nasz profil na Facebook'u 

👉 Program studiów na kierunku automatyka i robotyka

👉 Zobacz informator Politechniki Morskiej - plik PDF

Argumenty

Profesjonalna kadra praktyków

Nasza kadra to wybitni specjaliści-praktycy, korzystający z najnowszych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych udostępnianych przez współpracujące z Politechniką Morską czołowe firmy z branży. Nauka zawodu pod ich kierunkiem, to gwarancja płynnego poruszania się w obszarze najnowszych technologii w automatyce i robotyce.

Nie realizujemy abstrakcyjnych projektów, nasze zajęcia laboratoryjne i praktyki studenckie (za które studenci otrzymują wynagrodzenie) są najściślej jak to możliwe związane z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Studenci odbywają praktyki we współpracujących z Politechniką najlepszych firmach z branży nowoczesnych technologii przemysłowych. Bardzo często praktyki studenckie przeradzają się w profesjonalne kontakty, co skutkuje ofertami pracy i zatrudnieniem.

Języki obce, bezpieczeństwo, wszechstronność

Podczas wszystkich semestrów nauki kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych, co zapewnia szerokie możliwości w trakcie starania się o ciekawe praktyki zawodowe (także zagraniczne) i jest przepustką do świata nowoczesnego przemysłu.

Studiując u nas, nabierasz także biegłości w ekonomicznych, prawnych i etycznych aspektach zawodu inżyniera automatyka, poznajesz zagadnienia odpowiedzialności za realizowane zadania związane z pracą zespołową i dbaniem o bezpieczeństwo i higienę pracy przy urządzeniach elektrycznych, elektromechanicznych i robotycznych.

Wykształcone "umiejętności miękkie" pozwolą Tobie na podjęcie pracy także na stanowiskach bezpośrednio nie związanych z obsługą techniczną aparatury i urządzeń, a zaangażowanych w zespołowe tworzenie strategicznych przemysłowych projektów inwestycyjnych.

Praca

Nieograniczone możliwości zatrudnienia - Ty wybierasz branżę

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia kierunku automatyka i robotyka o profilu praktycznym i uzyskaniu dyplomu inżyniera, absolwenci są przygotowani do pracy zawodowej w firmach oraz zakładach przemysłowych we wszystkich gałęziach nowoczesnej gospodarki, których działalność obejmuje wykorzystywanie robotów, złożonych układów mechatronicznych i zautomatyzowanych systemów wytwórczych. W szczególności są to: przemysł oparty o produkcję przemysłową, zbrojeniowy, motoryzacyjny, transport, telekomunikacja, innowacyjne jednostki naukowo-badawcze, biura konstrukcyjno-projektowe.

Kadry inżynierskie z kompetencjami z zakresu automatyki i robotyki wraz z rzeszą informatyków są zachęcani bardzo wysokimi zarobkami i doskonałymi warunkami pracy przez lawinowo rozwijające się sieci "inteligentnych" fabryk opartych na innowacyjnych procesach decyzyjnych, produkcyjnych i dystrybucyjnych napędzanych wizjonerskimi koncepcjami rozwoju sztucznej inteligencji, IoT (internetu rzeczy) i połączenia środowiska pracy maszyn i ludzi w jedną, wydajną i bezpieczną sieć.

Dodatkowo, absolwenci kierunku automatyka i robotyka o profilu praktycznym:

• potrafią dokonać́ wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań́ inżynierskich;

• mają szerokie kompetencje związane z kontrolą elektrycznych systemów przemysłowych i ochroną osób przy nich pracujących;

• potrafią dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić w zakresie wynikającym z zasad automatyki i robotyki istniejących rozwiązań technicznych takich jak urządzenia, obiekty, systemy, procesy itp.;

• potrafią porozumiewać się̨ przy użyciu rożnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim;

• mają świadomość́ odpowiedzialności za realizowane zadania, związane z pracą zespołową i dbaniem o bezpieczeństwo i higienę pracy przy urządzeniach elektrycznych, elektromechanicznych i robotycznych;

• mają świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje;

• rozumieją potrzebę̨ ciągłego dokształcania się̨ i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych;

• posiadają praktykę̨ zawodową: warsztatową elektryczną, elektroniczną i elektromechaniczną oraz praktykę̨ odbytą w firmach i przedsiębiorstwach branży elektrycznej, elektronicznej i automatyki przemysłowej;

• są doskonale przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

PEŁEN PROGRAM STUDIÓW DOSTĘPNY NA STRONIE:

https://bip.pm.szczecin.pl/artykul/program-studiow-i-stopnia-dla-kierunku-automatyka-i-robotyka-pismo-nr-9-z-2021

dokumenty rekrutacyjne infografika

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie: 

(pliki do pobrania poniżej)
 1. Podanie o przyjęcie na studia.
 2. Ankietę osobową lub podpisany wydruk formularza z rejestracji online.
 3. Świadectwo dojrzałości * (w trakcie rejestracji online należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
 4. Dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm. Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, równomiernie oświetlona twarz. Zobacz przykłady. Fotografię należy również przesłać w formie elektronicznej jako załącznik (co najmniej 540x420 pikseli, 300 dpi) podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – Rekrutacja >> Rejestracja online. Jeżeli wystąpi problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna po dostarczeniu papierowej wersji wszystkich dokumentów.
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (zobacz - zakładka Opłaty).
 6. Klauzulę informacyjną RODO.
 7. Dowód osobisty do wglądu (przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą/kurierem - po przyjęciu na studia).
 8. Deklarację językową.
 9. (Opcjonalnie) Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika (w trakcie rejestracji online należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania kserokopii dokumentów pocztą albo kurierem - po przyjęciu na studia).

* O przyjęcie na studia na Politechnikę Morską w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości w rozumieniu art. 69.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – Rekrutacja >> Rejestracja online

Cudzoziemcy aplikujący na Uczelnię proszeni są o wpisywanie danych z paszportów! Kandydaci z obywatelstwem polskim, posiadający dowód osobisty, proszeni są o wpisywanie danych z dowodu! Imiona w formularzach powinny być wpisane zgodnie z dokumentem tożsamości.

Uwaga! należy dostarczyć dokumenty również w wersji papierowej, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku!

Papierowe wersje dokumentów muszą dotrzeć na Politechnikę Morską w Szczecinie najpóźniej do 21 września 2023 r. 

Kandydaci mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
 • osobiście do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - ul. Willowa 2 lub
 • umieszczając dokumenty w skrzynce (podczas I naboru) lub zostawiając na portierni (podczas II naboru) w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1-2 lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej

na  adres:
Politechika Morska w Szczecinie
REKRUTACJA
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF
Ankieta OSOBOWA dla kandydatów na studia na PM - PDF
Deklaracja językowa - automatyka i robotyka PM
Klauzula informacyjna RODO - PDF
Zgoda rodziców nieletnich kandydatów - PDF
ANKIETA ANONIMOWA dla kandydata/ki na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub na konto bankowe Politechniki Morskiej w Szczecinie:
Bank Pekao S.A. 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

Opłaty za studia:
obywatele polscy – 0 zł
cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 9 400 zł/rok
cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 0zł

Kandydaci mogą brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.  W przypadku niepowodzenia w rekrutacji na kierunek główny, kandydaci będą automatycznie przekierowani na rekrutację na kierunek alternatywny.
Kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 – 14:00.
szyld Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki AMS

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

Ul. Willowa 2 (budynek nr 1 (po lewej stronie od bramy wjazdowej na terenie PM)
71-650 Szczecin.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
e-mail: de@pm.szczecin.pl
tel. 571604154

dziekanat:
91 48 09 955
91 48 09 842

 

Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 

Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na internetowej stronie Uczelni  https://irk.pm.szczecin.pl/Default.aspx ponownie logując się do systemu.

Wyniki rekrutacji na kierunki mechatronika oraz automatyka i robotyka będą dostępne po zakończeniu rekrutacji.

Osoby, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów będą również powiadamiane listem zwykłym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej (dotyczy obywateli polskich).

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji (dotyczy cudzoziemców).