Kierunek

Logistyka

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5 roku
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier
Terminy rekrutacji: 15.05.23 r. do 18.07.23 r.


Rekrutacja trwa do 15.05.23 r. - 18.07.23 r.

Spełnienie wymogów rekrutacyjnych jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Komisja rekrutacyjna PM bierze w procesie rekrutacji pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:
- język polski,
- matematyka,
- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.

Dodatkowe punkty przyznawane są za maturę na poziomie rozszerzonym z przedmiotów takich jak:
chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

Warto wiedzieć, że jeśli jesteś kandydatem ze szkoły objętej patronatem Politechniki Morskiej w Szczecinie uzyskujesz dodatkowe 50% punktów.
Jeśli macie pytania dotyczące rekrutacji - napiszcie do nas na czacie (dostępnym w okresie rekrutacyjnym).

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 22/23 w Akademii Morskiej w Szczecinie
informacje dotyczące warunków i trybów rekrutacjii na studia w roku akademickim 22/23
Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2023/24 Politechniki Morskiej w Szczecinie

Specjalność

 • logistyka przedsiębiorstw
 • logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
 • logistyka turystyki wodnej
 • logistyka metropolitalna

Opis

Logistyka to planowanie, realizacja i optymalizacja procesów przepływu produktów lub surowców. Inaczej to ujmując - logistyk to osoba, która dba o prawidłowe funkcjonowanie łańcucha dostaw, tak aby towar sprawnie pokonał drogę od momentu wyprodukowania do momentu kiedy znajdzie się w rękach finalnego klienta. 

Studiując logistykę, przygotowujesz się do podejmowania najtrafniejszych decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i informacjami w przedsiębiorstwie. Po studiach będziesz potrafił diagnozować i rozwiązywać problemy logistyczne oraz monitorować procesy gospodarcze. Procesy produkcyjne i transportowe nie będą miały przed Tobą tajemnic! Decyzje operacyjne i strategiczne dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa będą Twoją codziennością, a zmieniające się otoczenie gospodarcze i zasady konkurencji na rynku w tej branży będziesz rozumiał, jak mało kto.

Studia na kierunku logistyka na Politechnice Morskiej świetnie przygotowują do zadań, z jakimi borykają sią na co dzień logistycy. Są to na przykład, znajomość optymalizacji zapasów, planowania pozyskania półproduktów, dywersyfikacji sieci dostaw i innych problemów związanych z lokalnym i globalnym przepływem towarów. Wszystko to, w oparciu o najnowsze osiągnięcia cyfryzacji tych procesów.

👉 Więcej o naszym Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu >> filmy i zdjęcia

👉 Program studiów na kierunku logistyka

👉 Więcej o logistyce, transporcie i innych kierunkach na WIET w tekście na naszej stronie internetowej.

👉 Zobacz relację z dnia otwartego naszego Wydziału

👉 Zobacz informator Politechniki Morskiej - plik PDF

Argumenty

 • Nowoczesna baza szkoleniowa i laboratoryjna
 • Autorskie programy nauczania, powstające w odpowiedzi na potrzeby rynku,
 • Ścisła współpraca uczelni z biznesem
 • Staże i praktyki w firmach, które są liderami na rynku usług logistycznych

Praca

 • W sektorze TSL (transport, spedycja, logistyka)
 • Logistyka w przedsiębiorstwach różnych branż
 • Operator, projektant i doradca logistyczny
 • W jednostkach administracyjnych i gospodarczych
 • 👉 Czytaj wywiad z naszą absolwentką logistyki

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów kierunku logistyka do rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym projektowania systemów i procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Przyszłość szykuje dla logistyków całą paletę problemów, nad którymi będą musieli się pochylić i próbować znaleźć dla nich rozwiązanie. Dotyczy to również miast, których rola w gospodarce stale wzrasta. WIET jest pierwszym w Polsce wydziałem, na którym uruchomiono specjalność ukierunkowaną na te zagadnienia – logistykę metropolitalną.

Rokrocznie wzrasta zagęszczenie ruchu kołowego w polskich miastach – mówi dr Kinga Kijewska, koordynatorka kierunku logistyka na WIET – duża ilość samochodów dostawczych w wąskich ulicach historycznych części miast już teraz stanowi nie lada wyzwanie dla logistyki miejskiej, coraz bardziej widoczny jest problem dystrybucji towarów na ostatnim kilometrze – dodaje dr Kijewska.

Z próbami znalezienia rozwiązań dla współcześnie istniejących, realnych problemów, studenci mają do czynienia już na studiach. WIET ma liczne kontakty międzynarodowe, z czego bezpośrednio wynika duża ilość grantów i projektów realizowanych we współpracy z uczelniami z Europy, Japonii i Australii. Studenci są również częścią tych projektów i aktywnie w nich uczestniczą, stanowią bezpośrednie wsparcie takich inicjatyw. Zdobywając doświadczenie w międzynarodowych zespołach, mają także okazję do publikacji swoich pierwszych artykułów naukowych. Tak działają między innymi projekty GRASS i GRASS-NEXT zorientowane na opracowanie modeli monitorowania miejskiego ruchu pojazdów i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, które w jego wyniku powstaje.

dokumenty rekrutacyjne infografika

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie: 

(pliki do pobrania poniżej)
 1. Podanie o przyjęcie na studia.
 2. Ankietę osobową lub podpisany wydruk formularza z rejestracji online.
 3. Świadectwo dojrzałości * (w trakcie rejestracji online należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
 4. Dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm. Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz oraz w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce Rekrutacja >> Rejestracja online. Jeżeli wystąpi problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna po dostarczeniu papierowej wersji wszystkich dokumentów.
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (zobacz - zakładka Opłaty).
 6. Klauzulę informacyjną RODO.
 7. Dowód osobisty do wglądu (przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
 8. Deklarację językową.
 9. (Opcjonalnie) Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika (w trakcie rejestracji online należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania kserokopii dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
 10. (Opcjonalnie) Anonimową ankietę dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie (do celów statystycznych).
* O przyjęcie na studia na Politechnikę Morską w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości w rozumieniu art. 69.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce Rekrutacja >> Rejestracja online

Uwaga! należy dostarczyć dokumenty również w wersji papierowej, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku!

Papierowe wersje dokumentów muszą dotrzeć na Politechnikę Morską w Szczecinie najpóźniej do końca terminu rekrutacji. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub kurierem, liczy się data nadania przesyłki.

Kandydaci mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
- osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIET (budynek WIET ul. H. Pobożnego 11).
- umieszczając dokumenty w skrzynce w budynku WIET przy ul. H. Pobożnego 11 lub przy ul. Wały Chrobrego 1-2 lub
- za pośrednictwem operatora pocztowego lub
- za pośrednictwem firmy kurierskiej
 
na adres:
Politechnika Morska w Szczecinie
REKRUTACJA
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
ankieta dla kandydatów na studia
Deklaracja językowa
Informacja RODO
Zgoda rodziców nieletnich studentów.

Opłata rekrutacyjna: 85 zł 

wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub na konto Politechniki Morskiej w Szczecinie:
Bank Pekao S.A. 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

studia płatne :
· obywatele polscy – 0 zł
· cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 8 000 zł/rok
· cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 0zł.

Kandydaci wybierają w trakcie rejestracji online jeden kierunek główny i drugi alternatywny w ramach tego samego wydziału i wnoszą tylko jedną opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł. W przypadku niepowodzenia w rekrutacji na kierunek główny, kandydaci będą automatycznie przekierowani na rekrutację na kierunek alternatywny. Jeśli kandydaci rejestrują się online w celu rekrutacji na kierunek na kolejnym wydziale lub na studia w innym trybie (stacjonarnym lub niestacjonarnym) zobowiązani są do wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł.
kasa czynna : poniedziałek - piątek 10:14

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin

Komisja Rekrutacyjna Wydziału WIET dostępna w pokoju 16,17,105
e-mail: dt@pm.szczecin.pl
dziekanat: tel.
91 48 09 630;
91 48 09 686;
91 48 09 663;
91 48 09 631;
 

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Podstawą ustalenia listy osób przyjętych na studia są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości uzyskane przez kandydata w części pisemnej.

Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na internetowej stronie uczelni https://irk.am.szczecin.pl/Login.aspx ponownie logując się do systemu.

Osoby, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów będą również powiadamiane listem zwykłym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.