Kierunek

Transport

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5 roku - 7 semestrów
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier
Terminy rekrutacji: od 20.05.24 r. do 15.07.24 r.


https://rekrutacja.pm.szczecin.pl/uploads/courses/transport.jpg

Rekrutacja trwa od 20 maja do 15 lipca 2024 r.

Kandydaci, którzy uzyskają status "zakwalifikowanych do przyjęcia na studia" zobowiązani są do złożenia kompletu papierowych dokumentów do 22 lipca 2024 r.
Komisja rekrutacyjna PM bierze w procesie rekrutacji pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.

Dodatkowe punkty przyznawane są za maturę na poziomie rozszerzonym z przedmiotów takich jak:
chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

Warto wiedzieć, że kandydaci ze szkół objętych patronatem Politechniki Morskiej w Szczecinie uzyskują dodatkowe 100 punktów.
Jeśli macie pytania dotyczące rekrutacji - napiszcie do nas na czacie (dostępnym w okresie rekrutacyjnym).
Informator dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 2024/25
Warunki, tryby i terminy rekrutacji na Politechnice Morskiej 2024/25 - PDF

Specjalność

 • Eksploatacja portów floty morskiej
 • Logistyka transportu zintegrowanego
 • Eksploatacja terminali kontenerowych
 • Inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Opis

Chcesz zostać specjalistą w zakresie nowoczesnego transportu ładunków, eksploatacji terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz organizacji zarządzania łańcuchem transportowym „door to door”?

Studiując kierunek transport na Politechnice Morskiej w Szczecinie zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • inżynierii ruchu transportowego,
 • inżynierii środków transportu,
 • analizy i zarządzania systemami transportowymi,
 • zarządzania procesami eksploatacyjnymi,
 • logistyki transportu.

Co więcej dadzą Ci studia na kierunku transport na PM?

Zdobędziesz umiejętność wykorzystania najnowszych technologii w pracy zawodowej i rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi. 

Kobieta w kasku w terminalu kontenerowym

Od dziecka wiedziałeś, że jesteś liderem? Studia przygotują Cię do pracy na kierowniczych stanowiskach w jednostkach eksploatacyjnych i projektowo-konstrukcyjnych transportu, logistyki i spedycji w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze oraz w instytucjach związanych z szeroko pojętym transportem.

👉 Więcej o naszym Wydziale >> filmy i zdjęcia

👉 Zobacz relację z dnia otwartego naszego Wydziału

👉 Program studiów kierunku transport 

👉 Więcej o transporcie, logistyce i innych kierunkach na WIET w tekście na naszej stronie internetowej.

👉  Zobacz informator Politechniki Morskiej dla kandydatów na studia 1 stopnia - plik PDF

Argumenty

 • Nowoczesna baza szkoleniowa i laboratoryjna.
 • Autorskie programy nauczania, powstające w odpowiedzi na potrzeby rynku
 • Ścisła współpraca uczelni z biznesem.
 • Staże i praktyki w ciekawych firmach.
 • Nauka profesjonalnego języka angielskiego (którego znajomość potwierdzisz odpowiednim certyfikatem!).

Praca

 • W sektorze usług TSL (transport, spedycja, logistyka),
 • W jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
 • Kierownicze stanowiska menedżerskie w firmach, w których ważną role odgrywa transport drogowy, kolejowy lub wodny śródlądowy.

Celem kształcenia na kierunku transport jest przygotowanie absolwentów do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu i firmach projektowo-doradczych, w szczególności związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.

dokumenty rekrutacyjne infografika

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie: 

(pliki do pobrania poniżej)
 1. Podanie o przyjęcie na studia.
 2. Ankietę osobową lub podpisany wydruk formularza z rejestracji online.
 3. Świadectwo dojrzałości * (w trakcie rejestracji online należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
 4. Dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, równomiernie oświetlona twarz. Zobacz przykłady. Fotografię należy również przesłać w formie elektronicznej jako załącznik (co najmniej 540x420 pikseli, 300 dpi) podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce Rekrutacja >> Rejestracja online. Jeżeli wystąpi problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna po dostarczeniu papierowej wersji wszystkich dokumentów.
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (zobacz - zakładka Opłaty).
 6. Klauzulę informacyjną RODO.
 7. Dowód osobisty do wglądu (przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
 8. Deklarację językową.
 9. (Opcjonalnie) Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika (w trakcie rejestracji online należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania kserokopii dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
 10. (Opcjonalnie) Anonimową ankietę dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie (do celów statystycznych).
* O przyjęcie na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości w rozumieniu art. 69.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce Rekrutacja >> Rejestracja online

Cudzoziemcy aplikujący na Uczelnię proszeni są o wpisywanie danych z paszportów! Kandydaci z obywatelstwem polskim, posiadający dowód osobisty, proszeni są o wpisywanie danych z dowodu! Imiona w formularzach powinny być wpisane zgodnie z dokumentem tożsamości.

Uwaga! należy dostarczyć dokumenty również w wersji papierowej, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku!


Kandydaci, którzy uzyskają status "zakwalifikowanych do przyjęcia na studia" zobowiązani są do złożenia kompletu papierowych dokumentów do:
 • 22 lipca 2024 r. (studia stacjonarne 1 stopnia) lub
 • 20 września (studia niestacjonarne 1 stopnia).
Kandydaci mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
 • osobiście do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - budynek WIET ul. H. Pobożnego 11, 
 • osobiście do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - ul. Wały Chrobrego 1-2, 
 • umieszczając dokumenty w skrzynce (podczas I naboru) lub zostawiając na portierni (podczas II naboru) w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1-2 lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej
 
na adres:
Politechnika Morska w Szczecinie
REKRUTACJA
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF
Ankieta OSOBOWA dla kandydatów na studia na PM 2023 - PDF
Deklaracja językowa WIET PM - PDF
Klauzula informacyjna RODO PM 2025 - PDF
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów oraz odbywanie praktyk PM (kandydaci nieletni) - PDF
ANKIETA ANONIMOWA dla kandydata/ki na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF

Opłata rekrutacyjna: 85 zł 

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub na konto bankowe Politechniki Morskiej w Szczecinie:
Bank Pekao S.A. 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

Opłaty za studia:
 • obywatele polscy – 0 zł
 • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 9 200 zł/rok
 • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 0zł.

Kandydaci mogą brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł. W przypadku niepowodzenia w rekrutacji na kierunek główny, kandydaci będą automatycznie przekierowani na rekrutację na kierunek alternatywny.
Kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 – 14:00.

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
e-mail: wkr.wiet@pm.szczecin.pl

tel.:91 48 09 690, 91 48 09 643
 

Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Podstawą ustalenia listy osób przyjętych na studia są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości uzyskane przez kandydata w części pisemnej.
Wyniki będą dostępne po zakończeniu rekrutacji.

Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na internetowej stronie uczelni https://irk.pm.szczecin.pl/Login.aspx ponownie logując się do systemu.

Osoby, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów będą również powiadamiane listem zwykłym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.