Kierunek

Zarządzanie

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5 roku
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: lic.
Terminy rekrutacji: od 20.05.24 r. do 15.07.24 r.


https://rekrutacja.pm.szczecin.pl/uploads/courses/zarzadzanie-2.jpg

Rekrutacja trwa od 20 maja do 15 lipca 2024 r.

Kandydaci, którzy uzyskają status "zakwalifikowanych do przyjęcia na studia" zobowiązani są do złożenia kompletu papierowych dokumentów do 22 lipca 2024 r.

Komisja rekrutacyjna PM bierze w procesie rekrutacji pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.

Dodatkowe punkty przyznawane są za maturę na poziomie rozszerzonym z przedmiotów takich jak:
chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

Warto wiedzieć, że kandydaci ze szkół objętych patronatem Politechniki Morskiej w Szczecinie uzyskują dodatkowe 100 punktów.
Jeśli macie pytania dotyczące rekrutacji - napiszcie do nas na czacie (dostępnym w okresie rekrutacyjnym od 10 czerwca).
Informator dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 2024/25
Warunki, tryby i terminy rekrutacji na Politechnice Morskiej 2024/25 - PDF

Specjalność

Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji

Organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Opis

Zarządzanie to najnowsza propozycja Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu. To pierwszy kierunek licencjacki na Politechnice (dawniej Akademii) Morskiej w Szczecinie. Jego absolwenci nie tylko zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania, ale też odkryją, dlaczego każdy może być milionerem, a nie każdy nim zostaje.

Udział w zajęciach prowadzonych przez praktyków pozwoli na pracę na stanowiskach menadżerskich średniego i wyższego szczebla w regionie, Polsce i na świecie, w sektorze morskim, ale też związanym z bezpieczeństwem, nowymi technologiami. Z kolei rozszerzone zajęcia z języka angielskiego utorują ścieżki do szybkiego awansu i rozwoju kariery zawodowej. To bardzo wszechstronne studia.

"Szkoła Menadżerów" to propozycja zarówno dla absolwentów szkół średnich niemających doświadczenia, jak i dla tych, którzy mając już doświadczenia zawodowe chcieliby dalej się rozwijać i skończyć dodatkowy kierunek. Zarządzanie oferuje trzy specjalności: organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej oraz zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie bezpieczeństwem organizacji.

Grupa ludzi na spotkaniu

Pierwsza ze specjalności pozwoli m.in. na zdobycie wiedzy z zakresu marketingu, badań rynkowych, rachunkowości oraz analizy ekonomicznej, ale też da szansę na poszerzenie znajomości języka angielskiego o specjalistyczne branżowe słownictwo. Studenci nauczą się samodzielnie prowadzić firmy, tworzyć biznesplany i strategie marketingowe, a także poznają tajniki skutecznego komunikowania się oraz negocjacji.

Druga specjalność jest przeznaczona dla osób, które chciałyby poszerzyć wiedzę z zakresu marketingu, ale przede wszystkim zarządzania strategicznego i jakościowego, trzecia zaś dotyczy niezwykle ważnych dziś aspektów funkcjonowania firm i instytucji: bezpieczeństwa zasobów, danych i informacji.

👉 Więcej o naszym Wydziale >> filmy i zdjęcia  >> inne kierunki na WIET

👉 Zobacz relację z dnia otwartego naszego Wydziału

👉 Program studiów na kierunku zarządzanie

👉 Zobacz informator Politechniki Morskiej dla kandydatów na studia 1 stopnia - plik PDF

Argumenty

 • Nowoczesna baza szkoleniowa i laboratoryjna.
 • Autorskie programy nauczania, powstające w odpowiedzi na potrzeby rynku.
 • Ścisła współpraca uczelni z biznesem.
 • Staże i praktyki w ciekawych firmach.
 • Nauka profesjonalnego języka angielskiego (którego znajomość potwierdzisz odpowiednim certyfikatem!).

Praca

 • W sektorze TSL (transport, spedycja, logistyka).
 • W jednostkach administracyjnych i gospodarczych.
 • W firmach zarządzających informacją.
 • Własna działalność gospodarcza.

Pracuj gdzie chcesz

Żegluga morska, porty, przemysł stoczniowy i offshore, sektor TSL, sprzedaż e-commerce to miejsca gdzie absolwenci naszego Wydziału, po takich kierunkach jak logistyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji radzą sobie świetnie, będąc w wielu przypadkach wyróżniającymi się spedytorami, logistykami, agentami, operatorami statków, szefami sprzedaży firm serwisowych czy zaopatrzeniowych, kierownikami zmian w różnego typu przedsiębiorstwach, a także dyrektorami. Wiele przedsiębiorstw co roku sięga po naszych kolejnych absolwentów, co jest najlepszym dowodem naszej doskonałej "marki".

 "Szkoła Menadżerów" jaką jest kierunek zarządzanie na  PM, zapewnia absolwentom najnowszą wiedzę o świecie managementu, pozwala zrozumieć, dlaczego jedni wygrywają, a inni nie. Dlaczego jedne organizacje świetnie sobie radzą z konkurencją jak i zagrożeniami ich bezpieczeństwa, np. tak głośną dzisiaj problematyką cyberbezpieczeństwa, a inne sobie nie radzą i upadają.

Studia na kierunku zarządzanie otwierają studentom nowe horyzonty, gdzie nabyte umiejętności przygotują absolwentów do pracy na stanowiskach menadżerskich średniego i wyższego szczebla w różnego typu strukturach. Czy to w gospodarce morskiej, czy też instytucjach państwa czy samorządu, gdzie problematyka bezpieczeństwa jest coraz istotniejszym elementem funkcjonowania i rozwoju. Poszerzone zajęcia z angielskiego (bez tego ani rusz we współczesnym biznesie), przedmioty prowadzone również przez menadżerów, dyrektorów czy właścicieli przedsiębiorstw (np. przedsiębiorczość, geniusze zarządzania, kultura menadżerska, zarządzanie strategiczne, cyberbezpieczeństwo) pozwolą studentom na zrozumienie zasad efektywnego zarządzania i budowania własnej ścieżki kariery zawodowej.

"Szkoła Menadżerów", dając szeroką podstawę uniwersalnych treści i umiejętności, daje wybór specjalizacji w przyszłej karierze zawodowej. Jednym z nich może być gospodarka morska, która wespół z sektorem TSL, w zglobalizowanej gospodarce jest kluczowa dla budowania bogactwa regionów i ich mieszkańców. Druga ścieżka to przygotowanie do kariery menadżerskiej na stanowiskach związanych z zarządzaniem systemami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach i instytucjach. 

Nasza "Szkoła Menadżerów" to miejsce zarówno dla absolwentów szkół średnich nie mających doświadczenia jak i dla tych, którzy mając już doświadczenia zawodowe mają wysokie aspiracje zawodowe, w tym biznesowe i chcą zarządzać.

A dobrze jest grać w ekstraklasie menadżerów.

dokumenty rekrutacyjne infografika

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie: 

(pliki do pobrania poniżej)
 1. Podanie o przyjęcie na studia.
 2. Ankietę osobową lub podpisany wydruk formularza z rejestracji online.
 3. Świadectwo dojrzałości * (w trakcie rejestracji online należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
 4. Dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, równomiernie oświetlona twarz. Zobacz przykłady. Fotografię należy również przesłać w formie elektronicznej jako załącznik (co najmniej 540x420 pikseli, 300 dpi) podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce Rekrutacja >> Rejestracja online. Jeżeli wystąpi problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna po dostarczeniu papierowej wersji wszystkich dokumentów.
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (zobacz - zakładka Opłaty).
 6. Klauzulę informacyjną RODO.
 7. Dowód osobisty do wglądu (przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
 8. Deklarację językową.
 9. (Opcjonalnie) Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika (w trakcie rejestracji online należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania kserokopii dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
 10. (Opcjonalnie) Anonimową ankietę dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie (do celów statystycznych).
* O przyjęcie na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości w rozumieniu art. 69.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce Rekrutacja >> Rejestracja online

Cudzoziemcy aplikujący na Uczelnię proszeni są o wpisywanie danych z paszportów! Kandydaci z obywatelstwem polskim, posiadający dowód osobisty, proszeni są o wpisywanie danych z dowodu! Imiona w formularzach powinny być wpisane zgodnie z dokumentem tożsamości.

Uwaga! należy dostarczyć dokumenty również w wersji papierowej, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku!


Kandydaci, którzy uzyskają status "zakwalifikowanych do przyjęcia na studia" zobowiązani są do złożenia kompletu papierowych dokumentów do:
 • 22 lipca 2024 r. (studia stacjonarne 1 stopnia) lub
 • 20 września (studia niestacjonarne 1 stopnia).
Kandydaci mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
 • osobiście do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - budynek WIET, ul. H. Pobożnego 11, pok. 105, (pon. - pt. w godz. 9 - 14) lub
 • w budynku głównym PM ul. Wały Chrobrego 1-2, pok. 33 na parterze w holu głównym (od poniedziałku do piątku do 22 lipca w godzinach 9 - 14) lub
 • wrzucić (w teczce lub dużej kopercie) do specjalnej skrzynki przy portierni na ul. Wały Chrobrego 1-2 lub w budynku WIET, ul. H. Pobożnego 11 lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej
 
na adres:
Politechnika Morska w Szczecinie
REKRUTACJA
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF
Ankieta OSOBOWA dla kandydatów na studia na PM 2023 - PDF
Deklaracja językowa WIET PM - PDF
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów oraz odbywanie praktyk PM (kandydaci nieletni) - PDF
Klauzula informacyjna RODO PM 2025 - PDF
ANKIETA ANONIMOWA dla kandydata/ki na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie - PDF

Opłata rekrutacyjna: 85 zł 

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub na konto bankowe Politechniki Morskiej w Szczecinie:
Bank Pekao S.A. 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

Opłaty za studia:
 • obywatele polscy – 0 zł
 • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 9 000 zł/rok
 • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 0zł.

Kandydaci mogą brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł. W przypadku niepowodzenia w rekrutacji na kierunek główny, kandydaci będą automatycznie przekierowani na rekrutację na kierunek alternatywny.
Kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 – 14:00.

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
e-mail: wkr.wiet@pm.szczecin.pl
tel. kom.: +48 571 604 152

 

Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Podstawą ustalenia listy osób przyjętych na studia są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości uzyskane przez kandydata w części pisemnej.

Wyniki rekrutacji będą dostępne 23 lipca 2024 r. (dla rekrutacji, która kończyła się 15 lipca 2024 r.).
Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na internetowej stronie uczelni https://irk.pm.szczecin.pl/Login.aspx ponownie logując się do systemu.

Osoby, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów będą również powiadamiane listem zwykłym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem Komisji (dotyczy obywateli polskich).

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji (dotyczy cudzoziemców).