Kierunek

Żegluga śródlądowa

Wydział Nawigacyjny
Wydział: Wydział Nawigacyjny
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 4-letnie, 8 semestrów
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier
Terminy rekrutacji: 15.05.2023 r. do 18.07.2023 r.


Rekrutacja trwa od 15.05.2023 r. do 18.07.2023 r.

Spełnienie wymogów rekrutacyjnych jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Komisja rekrutacyjna PM bierze w procesie rekrutacji pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:
- język polski,
- matematyka,
- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.

Dodatkowe punkty przyznawane są za maturę na poziomie rozszerzonym z przedmiotów takich jak:
chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

Warto wiedzieć, że jeśli jesteś kandydatem ze szkoły objętej patronatem Politechniki Morskiej w Szczecinie uzyskujesz dodatkowe 50% punktów.
Jeśli macie pytania dotyczące rekrutacji - napiszcie do nas na czacie (dostępnym w okresie rekrutacyjnym).

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 22/23 w Akademii Morskiej w Szczecinie
informacje dotyczące warunków i trybów rekrutacjii na studia w roku akademickim 22/23
Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2023/24 Politechniki Morskiej w Szczecinie

Specjalność

- Eksploatacja jednostek morskich i śródlądowych
- Zarządzanie w żegludze śródlądowej

Opis

Studenci Wydziału Nawigacyjnego PM kierunku żegluga śródlądowa uczą się dwutorowo, nabywając kompetencje do pracy zarówno na jednostkach pełnomorskich, jak i śródlądowych. Podstawą szkolenia są treści programowe oparte na konwencji STCW (międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht) na poziomie operacyjnym. Każdy absolwent i absolwentka ma po zakończeniu szkolenia możliwość uzyskania dyplomu uprawniającego do zajmowania na stopniu oficerskim stanowiska na statkach żeglugi wielkiej. Szkolenie w zakresie konwencji STCW daje także  możliwość szybkiego awansu na jednostkach żeglugi śródlądowej.

Druga droga absolwentów to kariera w międzynarodowej żegludze śródlądowej, możliwa dzięki przedmiotom specjalistycznym, które są zawarte w programach nauczania dotyczących pracy w szeroko pojętej branży śródlądowej. Przedmioty obejmują nie tylko eksploatację jednostek śródlądowych, ale także zarządzanie śródlądowym procesem transportowym. 

Daje to możliwość podjęcie pracy w firmach spedycyjnych oraz logistycznych. Wysoki nacisk kładzie się zarówno na nauczanie j. angielskiego, jak i niemieckiego, które dają możliwości zatrudnienia we flocie śródlądowej na terenie Unii Europejskiej na stanowisku kapitana. W ramach kierunku wdrażane są także treści programowe dotyczące przewozów ładunków ciekłych oraz gazów skroplonych i obsługi terminali LNG. Żegluga śródlądowa jest kierunkiem mundurowym - mundur dostarcza Politechnika Morska. Zobacz jak wyglądają umundurowani studenci Politechniki Morskiej w Szczecinie podczas inauguracji roku akademickiego.

👉 Więcej o naszym Wydziale >> filmy i zdjęcia

👉 Zobacz jak wygląda dzień otwarty na naszym Wydziale

👉 Program studiów na kierunku żegluga śródlądowa

👉 Zobacz informator Politechniki Morskiej - plik PDF

Argumenty

Wysokie pensje i pewność pracy w Polsce i UE, zarówno jako kapitan jednostki śródlądowej jak i kadra zarządzająca w transporcie śródlądowym. Możliwość pracy w centrach usługi informacji rzecznej (RIS). Możliwość podjęcia pracy w żegludze morskiej na stanowisku oficerskim. Po ukończeniu kursu na poziomie zarzadzania możliwość pracy jako kapitan żeglugi wielkiej.

Perspektywy pracy zarówno w żegludze morskiej jak i śródlądowej.

Szybka droga kariery zawodowej.

Pracownie, laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt

 • Jedyny w Polsce symulator manewrowy jednostki śródlądowej.
 • Symulator manewrowy statku morskiego.
 • Symulator  systemu map elektronicznych ECDIS.
 • Centrum Technologii Przewozów LNG- symulator  załadunku ładunków ciekłych.
 • Symulator system antykolizyjnego ARPA.
 • Symulator łączności satelitarnej GMDSS.
 • Symulator systemów kierowania ruchem jednostek VTS.
 • Symulator wirtualnych przeglądów statku.       

Certyfikaty

Kierunek żegluga śródlądowa na PM zapewnia studentom szereg bezpłatnych szkoleń STCW zawartych w programach nauczania takich jak:

1. Personal Survival Techniques - Indywidualne techniki ratunkowe.                                  

2. Basic Fire Prevention & Fire Fighting - Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy.                                      

3. Elementary First Aid - Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.                                  

4. Personal Safety and Social Responsibilities - Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna.           

5. Security- awareness - Problematyka ochrony na statku.

6. For seafarers with designated security duties - Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony.

7. Utilizing of radar and  ARPA -  operational level - Wykorzystanie radaru i  ARPA - na poziomie operacyjnym.

8.GMDSS – ROC - Operator globalnego morskiego systemu łączności bezpieczeństwa.

9. Hazardous cargo carriage on vessels - Przewóz ładunków niebezpiecznych.

10. Operational use electronic chart display and information systems - Obsługa i wykorzystanie ECDIS.

11. Bridge resource management - Nautyczne dowodzenie statkiem.

Praca

Praktyki na kierunku żegluga śródlądowa na Politechnice Morskiej realizowane będą zarówno na statkach pełnomorskich, promach, statku badawczo-szkolnym Nawigator XXI jak i na jednostkach śródlądowych takich jak barki, pchacze oraz w firmach spedycyjnych i logistycznych.

Ukończenie gwarantuje zdobycie pracy w Polsce jak i za granicą, gdzie stawki kapitana sięgają nawet 600 do 800 euro dziennie.

Politechnika Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce od roku akademickiego 2019/2020 prowadzi studia na kierunku żegluga śródlądowa. Absolwenci PM, po odbyciu wymaganej praktyki i spełnieniu odpowiednich warunków otrzymają certyfikaty uprawniające do zajmowania stanowisk oficerskich na statkach śródlądowych w żegludze międzynarodowej. W toku studiów uzyskają wiedzę zawodową i umiejętności z zakresu:

 • Informacji technicznych dotyczących statków, ich wyposażenia i obsługi;
 • Stateczności i załadunek statków;
 • Manewrowania jednostką śródlądową, szczególnie na akwenach ograniczonych, podejściach do portów i śluz;
 • Komunikacji i łączności w systemie międzynarodowym;
 • Nowoczesnych systemów nawigacji elektronicznej oraz map elektronicznych – w szczególności Inland ECDIS;
 • Oznakowania nawigacyjnego;
 • Systemów zarządzania i monitorowania ruchu VTMS i RIS;
 • Budowli hydrotechnicznych;
 • Transportu LNG;
 • Cyfrowych bazy nawigacyjnych oraz wykorzystania baz hydrometeorologicznych i meteorologicznych do planowania bezpiecznej nawigacji;
 • Zagadnień logistyki i łańcucha transportowego w żegludze śródlądowej.

Kształcenie odbywać się będzie na poziomie operacyjnym, zgodnie z międzynarodową konwencją STCW.

dokumenty rekrutacyjne infografika

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie:

(formularze do pobrania poniżej)
 1. Podanie o przyjęcie na studia.
 2. Ankietę osobową lub podpisany wydruk formularza z rejestracji online.
 3. Świadectwo dojrzałości * (w trakcie rejestracji online należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu kandydata na studia).
 4. Zobowiązanie mundurowe.
 5. Wykonane na własny koszt morskie świadectwo zdrowia zgodne z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006 lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku (preferowane jest morskie świadectwo zdrowia ze względu na odbywanie praktyki morskiej na I roku studiów - jeżeli brak morskiego świadectwa zob. zakładka Badania).
 6. Dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm. Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz oraz w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – Rekrutacja >> Rejestracja online. Jeżeli wystąpi problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna po dostarczeniu papierowej wersji wszystkich dokumentów.
 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (zobacz - zakładka Opłaty).
 8. Klauzulę informacyjną RODO.
 9. Dowód osobisty do wglądu (przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu na studia).
 10. (Opcjonalnie) Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika (w trakcie rejestracji online należy wysłać skan, poświadczenie przez Uczelnię następuje przy osobistym dostarczeniu papierowej wersji dokumentów lub - w przypadku wysłania kserokopii dokumentów pocztą bądź kurierem - po przyjęciu kandydata na studia).
 11. (Opcjonalnie) Anonimową ankietę dla kandydatów na studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie (do celów statystycznych).
* O przyjęcie na studia na Politechnikę Morską w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości w rozumieniu art. 69.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.Kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – Rekrutacja >> Rejestracja online.

Uwaga! należy dostarczyć dokumenty również w wersji papierowej, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku!

Papierowe wersje dokumentów muszą dotrzeć na Politechnikę Morską w Szczecinie najpóźniej do końca terminu rekrutacji. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub kurierem, liczy się data nadania przesyłki.

Kandydaci mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
- osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub
- umieszczając dokumenty w skrzynce  w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1-2 lub
- za pośrednictwem operatora pocztowego lub
- za pośrednictwem firmy kurierskiej

na  adres:
Politechnika Morska w Szczecinie
REKRUTACJA
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
 

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Ankieta dla kandydatów na studia
Klauzula informacyjna RODO
Zgoda rodziców nieletnich studentów.
Zobowiązanie mundurowe 2022.

Opłata rekrutacyjna: 85 zł 

wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: 
Bank Pekao S.A.  91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

Opłata za naukę: 
 • obywatele polscy – 0 zł 
 • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 9.500 zł/rok 
 • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO  na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) - 0 zł

Kandydaci wybierają w trakcie rejestracji online jeden kierunek główny i drugi alternatywny w ramach tego samego wydziału i wnoszą tylko jedną opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł. W przypadku niepowodzenia w rekrutacji na kierunek główny, kandydaci będą automatycznie przekierowani na rekrutację na kierunek alternatywny. Jeśli kandydaci rejestrują się online w celu rekrutacji na kierunek na kolejnym wydziale lub na studia w innym trybie (stacjonarnym lub niestacjonarnym) zobowiązani są do wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł.

kasa czynna : pon-piątek 10:14

Wydział Nawigacyjny
Politechnika Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
e-mail: dn@pm.szczecin.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
dostępna w pokojach 127, 129, 130 i 131.
e-mail: dn@pm.szczecin.pl
Dziekanat:
91 48 09 355 ,
91 48 09 358,
91 48 09 354,
91 48 09 578
 

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni, poprzez którą aplikowali.
Wyniki będą dostępne od 24 lipca 2023 r.
Osoby, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów będą również powiadamiane listem zwykłym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej (dotyczy obywateli polskich).

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji (dotyczy cudzoziemców).
 

Co to jest morskie świadectwo zdrowia?

Studenci kierunków "pływających" - nawigacja, żegluga śródlądowa, mechatronika i mechanika i budowa maszyn będą odbywać praktyki na statkach, do czego konieczne jest posiadanie morskiego świadectwa zdrowia zgodnego z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006, które określają warunki zdrowotne, jakie musi spełniać osoba pracująca na morzu. Posiadanie aktualnego morskiego świadectwa zdrowia jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim członkom załogi i zabezpieczyć im odpowiednie warunki pracy. Badania polegają głównie na sprawdzeniu wzroku, słuchu, równowagi, układu nerwowego i ogólnego stanu zdrowia.
 
Badania-morskie świadectwo zdrowia
Kandydaci na studia I stopnia na kierunek nawigacja oraz żegluga śródlądowa składają w wyznaczonym terminie do komisji rekrutacyjnych lub w przypadku cudzoziemców do osób upoważnionych przez Rektora w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej morskie świadectwo zdrowia zgodne z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006 lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na w/w. kierunkach.

Kandydaci, którzy nie dysponują w/w dokumentami, w trakcie postępowania rekrutacyjnego mogą otrzymać z dziekanatu skierowanie na odpłatne badania lekarskie celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku lub morskiego świadectwa zdrowia zgodnego z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006. Dopuszcza się przedstawienie najpierw zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na dany kierunek "pływający", z koniecznością uzupełnienia badań, w celu uzyskania morskiego świadectwa zdrowia w określonym terminie.

Kandydaci mogą ubiegać się o wydanie morskiego świadectwa zdrowia w miejscu swojego zamieszkania i wykonać badania w jednej z uprawnionych przychodni. Lista lekarzy uprawnionych do ich wydawania znajduje się na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie: https://www.ums.gov.pl/dokumenty-marynarzy?id=44

Co należy zrobić, aby otrzymać skierowanie?

Warunkiem uzyskania skierowania na badania lekarskie (koszt badań pokrywają kandydaci na studia) w obu powyższych przypadkach jest skontaktowanie się dziekanatem Wydziału Nawigacyjnego e-mailowo: dn@pm.szczecin.pl
lub telefonicznie 91 48 09 735.

Badania lekarskie na morskie świadectwo zdrowia zgodne z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006 trwają około 3 dni roboczych. Na czas badań istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w akademiku PM.

Studenci kierunków "pływających" zobowiązani są także do posiadania książeczki sanitarno-epidemiologicznej. Kandydaci, którzy jej nie mają, będą skierowani na obowiązkowe badania już w trakcie studiów.

Aktualności związane z zagrożeniem epidemicznym:

Praktyka przygotowawcza odbywana w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Politechniki Morskiej w Szczecinie odbędzie się po zakończeniu rekrutacji oraz zniesieniu ograniczeń dotyczących szkoleń morskich w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Zaplanowane szkolenia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod, technik i zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia praktyki przygotowawczej przed rozpoczęciem roku akademickiego Rektor lub osoba upoważniona przez Rektora wyznaczy inny możliwy termin do zrealizowania tej praktyki.
Wszyscy kandydaci przyjęci na studia zostaną powiadomieni o terminie rozpoczęcia praktyki z odpowiednim wyprzedzeniem.
Cudzoziemcy, praktykę tę odbędą w terminie wskazanym przez Rektora lub przez osobę upoważnioną przez Rektora po rozpoczęciu roku akademickiego.

Informacje wynikające z warunków i trybów:
 1. Praktyka przygotowawcza odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Politechniki Morskiej w Szczecinie (nie dotyczy cudzoziemców) i trwa 2 tygodnie.
 2. Dziekan wyznacza termin praktyki. Istnieje możliwość zmiany terminu po uprzednim złożeniu podania podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Osoby posiadające certyfikaty, które są ważne jeszcze 2 lata w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych, mogą ubiegać się o zwolnienie z praktyki przygotowawczej, po uprzednim złożeniu podania podczas składania dokumentów rekrutacyjnych. Do podania trzeba dołączyć ksero certyfikatów.
 4. Na czas praktyki istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w akademiku PM .
 5. Nieobecność na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy.
Ćwiczenia w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego akademii Morskiej w Szczecinie